Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn budowlanych dla Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-420 Bolków, ul. Kolejowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7413309 , fax. 075 7413277
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kolejowa 5 5
  59-420 Bolków, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7413309, fax. 075 7413277
  REGON: 00093252500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Gminy Bolków

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i maszyn budowlanych dla Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych, olejów i smarów, płynów eksploatacyjnych, gazu propan-butan oraz akcesorii samochodowych do pojazdów służbowych i maszyn budowlanych będących w posiadaniu Zamawiającego , realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Bolkowa. 1. przewidywany roczny zakup oleju napędowego do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym / paliwo dieslowe / 16000 L 2. przewidywany roczny zakup benzyny bezołowiowej PB 95 1000 L 3. oleje silnikowe wg potrzeb 4. oleje do układów hydraulicznych wg potrzeb 5. oleje do kół zębatych wg potrzeb 6. smary wg potrzeb 7. płyny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe wg potrzeb 8. gaz Propan-Butan w butlach 11 kg wg potrzeb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmzbgkim.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach