Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52c
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3981667, 3993244
 • Data zamieszczenia: 2016-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 52c 52c
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3981667, 3993244
  REGON: 93196321000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p. n. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0 - Paliwa 09.13.21.00-4 - Benzyna bezołowiowa 09.13.40.00-7 - Oleje napędowe 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje dostawę paliw płynnych i innych produktów naftowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie, w tym: zadanie nr 1 - dotyczy dostawy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy, zadanie nr 2 - dotyczy dostawy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Sycowie. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie zadania / zadanie. 4. Ilości paliwa zostały określone szacunkowo. Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Dostawa planowanej ilości paliwa dla potrzeb Zamawiającego wynosi: Olej napędowy - w ilości do 31 000,0 litrów Etylina PB 95 - w ilości do 3 000,0 litrów Etylina PB 98 - w ilości do 5 500,0 litrów. Planowana dostawa paliw na poszczególne zadania, w okresie trwania umowy, wynosi odpowiednio: ZADANIE NR 1: dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy (Nr 1) - ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica (przy siedzibie Zamawiającego). Zakres rzeczowy zamówienia: Olej napędowy - w ilości do 22 000,0 litrów, Etylina PB 95 - w ilości do 1 000,0 litrów, Etylina PB 98 - w ilości do 4 000,0 litrów. ZADANIE NR 2: dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP w Oleśnicy - Obwód drogowy w Sycowie (Nr 2) - ul. Kolejowa 17, 56-500 Syców. Zakres rzeczowy zamówienia: Olej napędowy - w ilości do 9 000,0 litrów, Etylina PB 95 - w ilości do 2 000,0 litrów, Etylina PB 98 - w ilości do 1 500,0 litrów. 6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) w zależności od potrzeb Zamawiający może regulować zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe, b) Zamawiający będzie płacił tylko za faktycznie pobrane paliwo, c) paliwa przez Zamawiającego będą pobierane sukcesywnie, stosownie do potrzeb, d) dopuszcza się zmianę ilości, marek i typów sprzętu i pojazdów objętych dostawą paliw. Wykaz sprzętu i pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu podpisania umowy, e) oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe, f) pobierane paliwo będzie każdorazowo odnotowywane przez Wykonawcę w dokumencie pracy pojazdu lub sprzętu (karta drogowa lub raport pracy sprzętu) oraz w dokumencie zbiorczym pobranych paliw w miesiącu kalendarzowym (asygnata pobranych paliw za miesiąc ...................), lub poprzez wydruk z terminala obsługującego karty paliwowe, g) Zamawiający wymaga potwierdzenia wydanego paliwa, co do ilości i rodzaju, poprzez złożenie podpisu pracownika stacji benzynowej, w karcie drogowej pojazdu lub raporcie pracy sprzętu oraz podpisu pracownika Zamawiającego (kierowcy pojazdu lub operatora sprzętu) na dokumencie zbiorczym (asygnacie pobranych paliw ....), h) dokument Asygnata pobranych paliw za miesiąc .......... stanowił będzie załącznik do faktury, i) Zamawiający dopuszcza inną formę dokumentowania pobranych paliw, j) płatność za pobrane paliwa dokonywana będzie 2 razy w miesiącu lub 1 raz za dany miesiąc, po złożeniu prawidłowo sporządzonej faktury, w terminie minimalnie 14 dni od daty jej otrzymania, k) stacja winna być czynna całodobowo, w dni powszednie, niedziele i święta i znajdować się w odległości do 4 km od obwodu drogowego w Oleśnicy i do 6 km od obwodu drogowego w Sycowie. Odległość stacji paliw od siedziby obwodu drogowego w Sycowie lub Oleśnicy musi uwzględniać dojazd trasą dopuszczającą ruch ciągników. 7. Podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia. 13. UWAGA: 13.1. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. 13.2. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. 14. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić załącznik nr 1A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp-olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach