Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA PALIW W 2016 ROKU

Gmina Krośnice ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 Krośnice, ul. Sportowa 4/20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3846019 , fax. 071 3846015
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krośnice
  ul. Sportowa 4/20 4/20
  56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3846019, fax. 071 3846015
  REGON: 93193470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krosnice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA PALIW W 2016 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (ewentualne tankowanie) loco odbiorca (w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Urzędu Gminy Krośnice) paliw dla potrzeb działalności Urzędu Gminy Krośnice i Zakład usług Komunalnych w Krośnicach oraz oleju opałowego typu lekkiego bezpośrednio do kotłowni olejowych obsługujących Zespoły Szkół na terenie gminy Krośnice w miejscowościach: Bukowice, Kuźnica Czeszycka (CPV: 09.10.00.00 - Paliwa) o następującym zakresie rzeczowym: 1) Olej opałowy typu lekkiego o parametrach: a) Wartość opałowa - nie mniejsza niż: 42,6 MJ, b) Skład frakcyjny: - do temp. 250?C destyluje - nie większy niż: 65,00 %(v/v), - do temp. 350?C destyluje - nie mniejszy niż: 85,00 %(v/v), c) Lepkość kinetyczna w temp. 20?C - nie większa niż: 6,00 mm2/s, d) Temperatura płynięcia - nie większa niż: - 20?C, e) Temperatura zapłonu - nie mniejsza niż: 56?C, f) Pozostałość po koksowaniu w 10%-wej pozostałości dest. - nie większa niż: 0,3 %(m/m) g) Pozostałość po spopieleniu - nie większa niż: 0,01 %(m/m), h) Zawartość siarki - nie większa niż: 0,1 %(m/m), i) Zawartość siarki - nie większa niż: 200,00 mg/kg, j) Całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie większa niż: 24,00 mg/kg, k) Gęstość w temp. 15?C - nie większa niż: 820,00 kg/m3, l) Zawartość znacznika (Solvent Yellow 124) - nie mniejsza niż: 6,00 mg/l, m) Zawartość barwnika (Solvent Res 19) - nie mniejsza niż: 6,60 mg/l do kotłowni zlokalizowanych, jak niżej: a) Zespół Szkół w Bukowicach przy ul. Wrocławskiej 43, c) Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej nr 1. Przewidywana ilość oleju opałowego w okresie trwania umowy będzie wynosić ok. 30 000 litrów, w tym dla: a) Zespołu Szkół w Bukowicach - ok. 7 000 litrów b) Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej - ok. 23 000 litrów Przewidywaną ilość oleju opałowego oszacowano na podstawie danych zużycia oleju z lat ubiegłych. 2) Etylina E95 bp, olej napędowy dla potrzeb działalności Urzędu Gminy Krośnice oraz Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach. Przewidywana ilość paliw w okresie trwania umowy wyniesie około: - Etylina E95bp - 9 500 litrów, w tym: - 1 500 litrów dla potrzeb działalności Urzędu Gminy Krośnice, - 8 000 litrów dla potrzeb działalności Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach - Olej napędowy - 40 000 litrów, w tym: - 11 000 litrów dla potrzeb działalności Urzędu Gminy Krośnice, - 29 000 litrów dla potrzeb działalności Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Przewidywaną ilość paliw oszacowano na podstawie danych z lat ubiegłych. Wskazane powyżej ilości paliw przewidziane do zakupu i dostawy są wielkościami orientacyjnymi. Stanowią one wyłącznie przewidywane maksymalne ilości zakupu i dostawy paliw w okresie wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o 25 % łącznej ilości zakupu i dostawy paliw, w zależności od faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: część pierwsza - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) część druga - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) część trzecia - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krosnice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach