Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego p.n. Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Reja, Kwiatowa, Matejki, Iwaszkiewicza, Dunikowskiego, Bohaterów Westerplatte w m. Góra

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego p.n. Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Reja, Kwiatowa, Matejki, Iwaszkiewicza, Dunikowskiego, Bohaterów Westerplatte w m. Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej uwzględniającej następujące zakresy robót : droga : wykonanie wymiany nawierzchni drogi , kategorii L o nawierzchni z masy bitumicznej warstwy ścieralnej ( w razie potrzeby po wykonaniu pomiarów poprzecznych należy przyjąć warstwę wyrównawczą lub frezowanie nawierzchni istniejącej ) z obustronnym ściekiem ulicznym z kostki granitowej o szer. 30 cm . długość dróg wynosi : ul. Iwaszkiewicza w stronę ul. Starogórskiej dł. ok. - 102,00 mb, ul. Iwaszkiewicza od ul. Konopnickiej w stronę ul. Iwaszkiewicza dł. ok.- 208,00 mb, ul. Chopina dł. ok. - 143,00 mb, ul. Kwiatowa dł. ok.- 377,00 mb, ul. Reja dł. ok.- 376,00 mb, ul. Matejki dł. ok.- 370,0 mb, ul. Dunikowskiego dł. ok.- 366,00 mb, ul. Kochanowskiego dł. ok.- 381,00 mb, ul. Bohaterów Westerplatte dł. ok.- 207,00 mb . chodniki i zjazdy na posesje : projekt obejmuje również wymianę nawierzchni chodników wraz z konstrukcją wzdłuż w/w dróg , chodniki z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm w kolorze szarym, zjazdy na posesję z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym , zagospodarowanie terenu wokół parkingu : projekt wycinki drzew wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami ( w razie potrzeby ), pozostały wolny teren zagospodarować poprzez nasianie trawy i nasadzenie niskiej zieleni . organizacja ruchu : projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania , Całość opracowania winna być podzielona na poszczególne zadania oddzielnie tak aby można byłoby sukcesywnie je realizować w wersji papierowej i na płycie CD . Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie zawierać: mapę do celów opiniodawczych z uwzględnieniem istniejących drzew i zieleni niskiej , pomiary poprzeczne co 25,00 mb i pomiar podłużny , projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania wraz z uzgodnieniem z jednostką zarządzającą ruchem drogowym potwierdzonym wydanym postanowieniem , dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - 7 egz., kosztorysy inwestorskie odrębnie dla każdego zakresu ( ulicy) - 2 egz. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 8 egz. założenia do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) - 2 egz. Wykonawca winien przygotować dokumentację dla wszystkich zakresów w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie - 2 szt. CD z zastrz. iż przedmiary winny być zapisane w odrębnych plikach, również w programie do kosztorysowania. Dokumentacja projektowa winna czynić zadość wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z późniejszymi zmianami. UWAGA : Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym. 3.3. DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich ( odrębnie dla każdego z etapów - wg. wskazań Zamawiającego ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy, Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa , jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wystarczającym do zgłoszenia robót i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ). Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis lub równoważne. Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria parametry decydujące o równoważności. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2013 r. poz. 1129. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz. U. z 2011 r. ,Nr 165, poz. 987 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). ustawą Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ). Ponadto Wykonawca winien opracować dokumentację projektową w szczegółowości umożliwiającej Zamawiającemu ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy robót budowlanych. W tym przypadku przedmiar ma charakter wyłącznie uzupełniający i Zamawiający nie jest zobligowany do przekazania go Wykonawcy robót budowlanych w ramach SIWZ. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i charakteru robót przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót budowlanych winien uzyskać na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszystkie, jeżeli są niezbędne dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymagane prawem i przepisami decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia konserwatorskie, opinie i uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa lub część stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu ustanowiono obowiązku wniesienia wadium w wysokości: 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości : 500,00 złotych ( pięćset złotych ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu ( przelewem na konto ), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804) 4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie innej niżeli pieniądz, załącza do oferty kopię dokumentu wadialnego, a jego oryginał deponuje w kasie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert, tj. przed 20.06.2016 r. przed godz. 12.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem PKO BP S.A. 45102052260000620204970226 z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym na ......................................( nazwa postępowania). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz , - zapisy dokumentu wadialnego winny zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzymania wadium , opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach