Przetargi.pl
Dostawa chemii gospodarczej dla CRR KRUS w Szklarskiej Porębie

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szklarskiej Porębie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-580 Szklarska Poręba, ul. Kopernika 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7173001 do 8 w. 3813 , fax. 075 7173117
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szklarskiej Porębie
  ul. Kopernika 14 14
  58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7173001 do 8 w. 3813, fax. 075 7173117
  REGON: 02007359000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crrkrus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chemii gospodarczej dla CRR KRUS w Szklarskiej Porębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, tj. artykuły: gliceryna, mydła, detergenty, preparaty myjące i do pastowania, perfumy i preparaty toaletowe itd. ;artykułów higienicznych: tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe itd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust 1 ustawy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia;nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW. DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, w.w dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę. 3. Formularz oferty wraz z Formularzem asortymentowo-cenowym 4. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.crrkrus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach