Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych ostrzy do strzygarki chirurgicznej, pojemników transportowych, ręczników kuchennych, papieru toaletowego, ręczników typu składanka z-z, soli w tabletkach, koszy pedałowych, stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wiader i misek plastikowych, worków foliowych na odpady komunalne i medyczne, wózków do sprzątania i części zamiennych do mopów, naczyń i sztućców jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7842030 , fax. 071 3270911
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 58
  50-369 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7842030, fax. 071 3270911
  REGON: 00028899800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych ostrzy do strzygarki chirurgicznej, pojemników transportowych, ręczników kuchennych, papieru toaletowego, ręczników typu składanka z-z, soli w tabletkach, koszy pedałowych, stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wiader i misek plastikowych, worków foliowych na odpady komunalne i medyczne, wózków do sprzątania i części zamiennych do mopów, naczyń i sztućców jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednorazowych ostrzy do strzygarki chirurgicznej, pojemników transportowych, ręczników kuchennych, papieru toaletowego, ręczników typu składanka z-z, soli w tabletkach, koszy pedałowych, stelaży na odpady, rękawic gospodarczych, wiader i misek plastikowych, worków foliowych na odpady komunalne i medyczne, wózków do sprzątania i części zamiennych do mopów, naczyń i sztućców jednorazowego użytku. wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pakiet nr 1 - Jednorazowe ostrza do strzygarek typu 9660 pakiet nr 2 - Pojemniki do transportu materiałów medycznych pakiet nr 3 - Ręczniki kuchenne białe pakiet nr 4 - Papier toaletowy i ręczniki papierowe typu składanka z-z pakiet nr 5 - Sól w tabletkach pakiet nr 6 - Kosze pedałowe, stelaże na odpady pakiet nr 7 -Rękawice gospodarczych przeznaczonych do prac domowych i sanitarnych pakiet nr 8 - Wiadra i miski plastikowe pakiet nr 9 - Worki foliowe na odpady komunalne i medyczne pakiet nr 10 - Wózki do sprzątania, i części zamiennych do mopów pakiet nr 11 - Naczynia i sztućce jednorazowego użytku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach