Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu

Zespół Szkół Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 53-140 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 210/218
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3617071 , fax. 071 3617062
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 4
  ul. Powstańców Śląskich 210/218
  53-140 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3617071, fax. 071 3617062
  REGON: 00019068000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs4.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu. 2. W celu realizacji w/w usługi, Wykonawca udostępni uczniom Zamawiającego basen pływacki 25 metrów oraz 50 metrów, na krytej pływalni, z równoczesnym dostępem do pomieszczeń szatni wyposażonych w indywidualne, zamykane szafki na rzeczy osobiste, natryski, toalety oraz suszarki do włosów (zaplecze sanitarno-szatniowe). 3. O ile miejsce realizacji zamówienia będzie znajdować się w odległości uniemożliwiającej piesze przybycie uczniów na zajęcia, w ciągu przerwy pomiędzy poszczególnymi lekcjami, to Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić poszczególnym, grupom uczniów oraz ich opiekunom - profesjonalny, bezpieczny, zgodny z istniejącymi w tym zakresie przepisami - transport autokarowy (dowóz na miejsce realizacji zamówienia a po zajęciach dowóz pod budynek ZS-4). Należy przyjąć, że transport w jedną stronę nie może trwać dłużej niż 15 min. (czas przewidziany na przerwę między lekcjami)......
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 926200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostęp do siłowni i gabinetu odnowy biologicznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach