Przetargi.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI RATOWNICZE NA PŁYWALNI NALEŻĄCEJ DO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3680622 , fax. 71 3680491
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3680622, fax. 71 3680491
  REGON: 00000153100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWE USŁUGI RATOWNICZE NA PŁYWALNI NALEŻĄCEJ DO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usług ratowniczych na krytej pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 35/37, zgodnie z przepisami określonymi Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz.U. Nr 208, poz. 1240),innymi przepisami, regulującymi przedmiot zamówienia oraz wymogami Zamawiającego określonymi Regulaminem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 926200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ue.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach