Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2014 rok. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi położonej w Jaroszowie na działce nr 424/1, 424/4 i fragment na działce nr 411. 2) Zakres robót obejmuje między innymi: - wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża gr. 12 cm z kruszywa stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, - wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) o uziarnieniu 0/12,8 mm, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) o uziarnieniu 0/16 mm, - wykonanie krawężników betonowych 15x30 ułożonych na ławie betonowej 15x30cm z oporem 15x15cm o wysokości krawężnika 12cm (na wjazdach do posesji krawężnik obniżyć do 4cm) - wyprofilowanie poboczy z nadaniem spadków, - zagęszczenie poboczy niesortem kamiennym, - obłożenie skarp humusem i obsianie trawą, - oczyszczenie elementów istniejącego odwodnienia z namułu, ewentualnie pogłębienie, - sprawdzenie przelotowości kanalizacji deszczowej i oczyszczenie wlotów z krzewów i trawy, - regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych. 3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 4. Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty ujęte w dokumentacji a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy, 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, 3) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych, 4) projekt organizacji ruchu na czas trwania robót , 5) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, 6) demontaż obiektów tymczasowych, 7) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 8) Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci (w tym m in.: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.), o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót związanych z w/w sieciami. Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. 6. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. 7. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości w tym na zastosowane wyroby budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 8. Przed dokonaniem zamówienia materiałów Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji zestawienie materiałów. Zestawienie to musi zawierać propozycję materiałów wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności. 9. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 10. Obsługa geodezyjna zadania jest po stronie Wykonawcy robót. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na co najmniej 4 dni przed dokonaniem odbioru końcowego mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach z potwierdzeniem przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy - Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru, że zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 11. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzegom.pl (pod ogłoszeniem)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach