Przetargi.pl
Wykonanie zadania pn.: Infrastruktura na os. Piastów B - połączenie ul. Bolesława Śmiałego z ul. Jagiellońską w Głogowie wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania pn.: Infrastruktura na os. Piastów B - połączenie ul. Bolesława Śmiałego z ul. Jagiellońską w Głogowie wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całość prac związanych z w/w zadaniem podzielono na 4 etapy z czego etap 1 podzielony jest na podetap 1.1 i 1.2. Graficzne przedstawienie podziału na etapy przedstawiają schematy stanowiące załączniki do przetargu. Całość zadania przewiduje wykonanie robót w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. W ramach robót branży drogowej przewiduje się wykonanie: Ř budowę drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Bolesława Śmiałego wraz z chodnikami ścieżką rowerową i miejscami postojowymi zlokalizowanymi przy jezdni Ř budowę parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy projektowanej drodze łączącej ul. Jagiellońską z ul. Bolesława Śmiałego Ř budowę parkingu między ul. Bolesława Śmiałego i ul. Kasztelańską Ř rozbudowę oraz przebudowę istniejących odcinków ul. Jagiellońskiej Ř przebudowę drogi gminnej ul. Kazimierza Sprawiedliwego w zakresie budowy ścieżki rowerowej i wymiany nawierzchni chodników Przewiduje się budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Bolesława Śmiałego 223.85m oraz wykorzystanie istniejącego odcinka ul. Kasztelańskiej o długości ~23.01m. Docelowo całą nawierzchnię stanowić będzie mieszanka mastyksowo - grysowa SMA. Ponadto przewiduje się wykonanie remontu istniejących odcinków ul. Jagiellońskiej równoległych do ul. Kazimierza Sprawiedliwego które docelowo przewiduje się wykonać również z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA. W ramach zadania przewiduje się wykonanie dwóch odcinków dróg stanowiących dojazd do istniejącego boiska sportowego oraz połączenie projektowanej nowej drogi z istniejącą ul. Jagiellońską zlokalizowaną na działce nr 492. Nawierzchnię tych dróg stanowić będzie betonowa kostka brukowa. Zadanie przewiduje również budowę nowego parkingu przy projektowanej drodze łączącej oraz rozbudowę istniejącego parkingu przy ul. Bolesława Śmiałego. Docelowo nawierzchnię parkingów stanowić będzie betonowa kostka brukowa. Wzdłuż projektowanego nowego odcinka drogi oraz odcinków objętych rozbudową i przebudową przewiduje się wykonanie nowych zatok postojowych, chodników oraz ścieżki rowerowej. Celem dowiązania do stanu istniejącego i jego przystosowania pod nowopowstałe obiekty drogowe przewiduje się również przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Kazimierza Sprawiedliwego w zakresie budowy ścieżki rowerowej i wymiany nawierzchni istniejących chodników z płyt chodnikowych 35x35x5. Docelowo nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego stanowić będzie betonowa kostka brukowa bezfazowa. Łącznie dla zadania obejmującego branżę drogową przewiduje się: Ř budowę nowego odcinka drogi o szerokości 6,0 m i nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA - 223.85 mb Ř remonty istniejących nawierzchni dróg o szerokościach 5,0 - 6,0 m celem wykonania docelowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA - 292.51 mb Ř budowę nowych odcinków dróg o szerokościach 5,0 - 6,5 m z betonowej kostki brukowej - 166.10 mb Ř budowę nowych miejsc postojowych zlokalizowanych przy jezdniach: 158 szt. Ř budowę nowych miejsc zlokalizowanych na parkingach: 112 szt. Ř remont i przebudowę istniejących miejsc postojowych zlokalizowanych przy jezdniach: 125 szt. Ř budowę nowych miejsc postojowych dla autobusów na nowym parkingu: 4 szt. Ř budowę nowych i remont istniejących chodników o szerokościach 1,5-2,5 m Ř budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,0-2,5 m W ramach robót branży sanitarnej przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej nowopowstałe obiekty drogowe. W zakres budowy sieci kanalizacji deszczowej wchodzi montaż: 1. Rurociągów z rur PVC-U klasy S, litych o średnicach: - DN200 - 162,4m; - DN250 - 290,2m; - DN315 - 286,9m; - DN400 - 75,3m. 2. Studni rewizyjnych z kręgów betonowych wyposażonych we włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym oraz wkładką amortyzującą o średnicach: - DN1000 - 30kpl; - DN1200 - 1kpl. 3. Studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem, zwieńczonych wpustem ulicznym klasy D400 kołnierzowym z żeliwa szarego z zawiasami - 39kpl. 4. Kolan 200/90°PVC kanalizacyjnych jednokielichowych łączonych na wcisk o średnicy zewn. 200mm (przy kaskadach) - 16szt. 5. Trójników 200/200/90° PVC kanalizacyjnych jednokielichowych łączonych na wcisk o średnicy zewn. 200mm (przy kaskadach) - 16szt. 6. Osadnika zawiesin o średnicy wewn. DN3000mm, średnicy wlotu i wylotu DN400/400 PVC i pojemności 11m3 - 1 szt. 7. Separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o średnicy wewn. 2500mm, średnicy wlotu i wylotu DN400/400 PVC i maksymalnym obciążeniu hydraulicznym Qmax=120l/s - 1szt. 8. Separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem o średnicy wewn. 3000mm, średnicy wlotu i wylotu DN315/315 PVC, pojemości osadnika 5310l i maksymalnym obciążeniu hydraulicznym Qmax=50l/s - 1szt. 9. Rury ochronnej stalowej DN500 - 11m 10. Hydrantu p.poż. podziemnego DN80 - 1 kpl. W ramach robót branży elektrycznej przewiduje się budowę linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV która ma za zadanie oświetlenie nowopowstałych obiektów drogowych. W zakres budowy linii oświetlenia wchodzi: 1. Montaż latarń - 51szt. 2. Montaż linii oświetleniowej - dł. 1280,5m (długość kabla YAKXS 4*35 - 1501m) W ramach zadania dotyczącego branży elektrycznej przewiduje się również budowę i demontaż elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV będącej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zakres usunięcia kolizji obejmuje: 1. Montaż linii kablowej 3*XRUHAKXS 1*120/25 - dł. 82m z tego: - w wykopie - 42m; - w rurze DVK160 - 38m. 2. Przełożenie linii kablowej SN 20kV 3*YHAKxS 1*120: - odkopanie i przełożenie do nowego wykopu - 6m; - odkopanie i zabezpieczenie rurami dwudzielnymi PS160 - dł. 52m. Uwaga: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 110.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.info.bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach