Przetargi.pl
Budowa ulicy MAKOWEJ, STOKROTKOWEJ, JANA PAWŁA II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - ETAP 1 i 2: ULICA MAKOWA + SKRZYŻOWANIE (ul. Jana Pawła II/Śliwkowa/Rumiankowa)

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy MAKOWEJ, STOKROTKOWEJ, JANA PAWŁA II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - ETAP 1 i 2: ULICA MAKOWA + SKRZYŻOWANIE (ul. Jana Pawła II/Śliwkowa/Rumiankowa)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy Makowej (ETAP 1 i 2) w obrębie IV miasta Polkowice w zakresie budowy nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, chodników wraz z sieciami towarzyszącymi w ramach zadania Budowa dróg na terenie gminy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji technicznej i opisie pozycji przedmiarów robót. W skład w/w dokumentów wchodzi: 1. Dokumentacja techniczna - 2 kpl. 2. Zakres zadania - 2 egz. 3. Przedmiary robót - 3 egz. 4. Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. Wykonawcy udzielą gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości będzie wynosił od 3 lat do 5 lat - zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach