Przetargi.pl
Przebudowa drogi transportu rolnego w Siekierowicach

Gmina Dobroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16/5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3141167, 3141173 , fax. 071 3141276
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobroszyce
  ul. Rynek 16/5 16/5
  56-410 Dobroszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3141167, 3141173, fax. 071 3141276
  REGON: 93193477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobroszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi transportu rolnego w Siekierowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących projektu pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Siekierowicach, na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa mgr. inż. Wojciecha Pekalskiego oraz w branży elektrycznej mgr inż. Janusza Godynia. Budowa została zgłoszona na podst. art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290, z późn. zm.), na które właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu. Zakres przedmiotu zamówienia: przebudowa drogi transportu rolnego w Siekierowicach, dz. Nr 532/1, 531/3 i 531/1 w obrębie Siekierowice, gm. Dobroszyce na działkach stanowiących własność gminy Dobroszyce oraz przebudowa dwóch zjazdów na drogę powiatową 1475D na dz. Nr 132/1, 133/1 i 530/7 w obrębie Siekierowice: a) profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, b) wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego o śr. Grubości 12cm c) skropienie nawierzchni emulsja asfaltową d) ułożenie warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S - gr. 5cm e) wykonanie na istniejących zjazdach nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm śr. gr. 10cm f) ułożenie pobocza z kruszywa łamanego gr. 10cm g) przebudowa elektrycznej linii nn. polegająca na: przesunięciu istniejącej linii kablowej nn oraz zmiana trasy linii napowietrznej nn bez zmiany parametrów tych sieci. W ramach obowiązków Wykonawca sporządzi, uzgodni i doprowadzi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zastępczego oraz ruchu stałego (docelowego). Również do obowiązków Wykonawcy należy zamontowanie dwóch słupków pod tablice informacyjne o wymiarach A3: na początku i na końcu przebudowanego odcinka drogi. Dwie tablice informacyjne dostarczy Zamawiający
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy i 00/100 złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz.359). Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oleśnica o/Dobroszyce Nr konta 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001 W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,255.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach