Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZIAŁCE NR 150, 183 - ETAP 1.

Gmina Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 8403100 , fax. (76) 8403140
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubin
  ul. Władysława Łokietka 6 6
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 8403100, fax. (76) 8403140
  REGON: 39064754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OSIEKU NA DZIAŁCE NR 150, 183 - ETAP 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Osieku na działce nr 150, 183 - etap 1. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ww. odcinka drogi wewnętrznej, w tym wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów: wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 540 m2 wraz z podbudową; wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej o pow. ok. 142m2 wraz z podbudową; wykonanie odwodnienia wgłębnego - systemu drenarskiego wraz z montażem studni i wpustów. W przypadku wystąpienia w dokumentacji technicznej oraz przedmiarach załączonych do SIWZ oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów (wyrobów) przewidzianych do zastosowania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, co oznacza że zastosowane materiały (wyroby) muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w dokumentacji technicznej oraz SIWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazwy, modelu oraz producenta zaproponowanego materiału (wyrobu) oraz przedstawienia dokumentów wykazujących i potwierdzających jego równoważność. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona wraz ze SIWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 80 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia maksymalnie o 20 dni. Za każdy dzień skrócenia terminu w granicach wyżej określonych Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty na zasadach określonych w pkt 29 specyfikacji. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za termin wykonania skrócony o ponad 20 dni. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy, co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji. Za każdy miesiąc wydłużenia okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty na zasadach określonych w pkt 29 specyfikacji. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za gwarancję przewidzianą na okres dłuższy niż 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach