Przetargi.pl
Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Brochowskiej we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Brochowskiej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Brochowskiej we Wrocławiu. Remontowi podlegają uszkodzenia nawierzchni nieutwardzonej ulicy i wydzielone części pobocza. 2. 2.1. Zakres przedmiotu zamówienia: a) roboty drogowe, b) organizacja ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, c) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy oraz terenu na składowanie materiałów w zgodzie z obowiązującymi przepisami, d) organizacja ruchu docelowego (wyniesienie), e) uzupełniające pomiary geodezyjne, f) obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem mapy geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie wprowadzonych zmian do Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. 2.2. Zakres robót drogowych obejmuje: a) pomiary geodezyjne na potrzeby wykonania robót, b) rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz hałdy przy ogrodzeniu cmentarza, c) wywóz i utylizację gruzu z rozbiórki, d) korytowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni gruntowej, e) wykonanie stabilizacji podłoża spoiwem o Rm=2,5MPa, f) wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, g) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, h) wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy ścieralnej gr. 5cm z mieszanki AC11S.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach