Przetargi.pl
BUDOWA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA TERENIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO NA KSIĘŻEJ GÓRZE W RADZIONKOWIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, ul. Góra Powstańców Śląskich 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2895474
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
  ul. Góra Powstańców Śląskich 1 1
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 032 2895474
  REGON: 24079988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.radzionkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA KORTU TENISOWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM NA TERENIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO NA KSIĘŻEJ GÓRZE W RADZIONKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa jednego kortu tenisowego wraz z oświetleniem dla dwóch kortów (istniejącego i nowo wybudowanego), który zlokalizowany będzie na terenie kąpieliska miejskiego na Księżej Górze w Radzionkowie. Zakres robót obj
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 105 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest obowiązany, przed upływem terminu do składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy - Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie poprzez weryfikację przedłożonych w ofercie wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z regułą: spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpowiednie dla Wykonawcy (PRZYJMUJE SIĘ OKRES JEGO WAŻNOŚCI - 6 MIESIĘCY OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN) - patrz punkt C. 4. Kopia aktualnego zaświadczenia od właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - odpowiednie dla Wykonawcy, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (PRZYJMUJE SIĘ OKRES WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ - 3 MIESIĄCE OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN) - patrz punkt C. 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W załączniku tym warunkiem koniecznym jest wykazanie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykaże osoby, którymi będzie dysponował, żądane jest przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W powyższym załączniku warunkiem koniecznym jest wykazanie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 5.1 konstrukcyjno - budowlanej, 5.2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby, o których mowa powyżej, powinny posiadać uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz być wpisani na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Na potwierdzenie spełniania warunku proszę załączyć do oferty kserokopie stosownych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony przez Wykonawcę Formularz Oferty; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z wymogami SIWZ); 3. Pełnomocnictwo do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy (dotyczy np. spółek cywilnych, konsorcjum).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzionkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach