Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 782 49 25 , fax. 0 32 258 6045
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego
  ul. Grabowa 1A 1A
  40-172 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 782 49 25, fax. 0 32 258 6045
  REGON: 24030518500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.silesia-region.pl/sznkatowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Będzin, ul. Podzamcze 69, budynek mieszkalny - remont kapitalny instalacji elektrycznej klatki schodowej, obwodów administracyjnych klatki i piwnic, lokali mieszkalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca skutecznie wniesie wadium w wysokości 600 PLN (w tytule przelewu proszę wpisać postępowanie nr 184/2009) w terminie do dnia 12 maja 2009 r. do godziny 10:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wymagane od wykonawców Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału, potwierdzone w wypełnionych formularzach określonych w pkt. 1.3.2., a także: a) posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako główny wykonawca budowlany w co najmniej jednym przedsięwzięciu budowlanym o charakterze i trudności wykonania podobnym jak zamówione roboty oraz wartości nie mniejszej niż 80 % ceny ofertowej, b) zapewnić możliwość w stosownym czasie (posiadania, dzierżawy, wynajęcia itp.) dysponowania niezbędnym sprzętem dla realizacji robót, c) zobowiązać się do zatrudnienia kierownika budowy z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku, d) posiadać zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności opiewającą na kwotę 80 % wartości składanej oferty, e) zobowiązują się do utrzymania polisy wymienionej w ppkt d) przez cały czas trwania rękojmi i gwarancji,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi następującymi formularzami: 1. informacje ogólne o wykonawcy - Formularz Nr 1, 2. informacja o robotach budowlanych zbliżonych swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w ostatnich 5-ciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością - doświadczenie wykonawcy - Formularz Nr 6, 3. propozycje ewentualnego podzlecenia elementów robót - Formularz Nr 7, 4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz.605, § 1 ust.1): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności z okresem obowiązywania nie krótszym niż deklarowany czas wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.silesia-region.pl/sznkatowice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach