Przetargi.pl
Wykonanie remontu łącznika budynku B oraz przewiązki budynku A ZP-143/2009

Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" Jednostka Badawczo-Rozwojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" Jednostka Badawczo-Rozwojowa
  ul. Pszczyńska 37 37
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komag.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo - Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu łącznika budynku B oraz przewiązki budynku A ZP-143/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu łącznika budynku B oraz przewiązki budynku A obejmujące remont dachu wraz z dociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy PZP, 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi (posiadającymi wymagane i udokumentowane uprawnienia) do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia, a także wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego oraz stwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia, i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, Wykonawca składa OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na druku stanowiącym załącznik nr V. Wykonawca złoży ofertę na druku stanowiącym załącznik nr IV, sporządzoną na podstawie przedmiarów wraz ze ślepymi kosztorysami stanowiącymi Załączniki nr Ia, IIa i IIIa, do której dołącza: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający akceptuje jedynie polisę lub inny dokument ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości składanej oferty. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy a w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do jego przedłużenia, 3. oświadczenie, że produkty użyte do robót objętych umową będą odpowiadały wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881); a wynikające stąd dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w dniu sporządzania dokumentów odbioru. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, za zgodność z oryginałem, przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo (o ile reprezentacja nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty) może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów w oparciu o kryterium spełnia - nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komag.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach