Przetargi.pl
Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2078562 , fax. 032 2563420
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  ul. Ligonia 46 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2078562, fax. 032 2563420
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.silesia-region.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu zgodnie z opisem zawartym w siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642160003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące integralną część formularza ofertowego, jak również dokumenty potwierdzające oświadczenia: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Stosowne pełnomocnictwo lub kopia pełnomocnictwa w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zamieszczonego dokumentu wymienionego w punkcie XI ust. 1 siwz. W przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (zawarte w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ). A Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt XI ust. 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. B Dokumenty, o których mowa w pkt. Aa) siwz powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie Aa) siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt B siwz stosuje się odpowiednio. Wszystkie dołączone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. Każdy podmiot oferty wspólnej (np. konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w pkt XI od 1 do 3 SIWZ. Pełnomocnik musi dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt XI SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i numer strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.silesia-region.pl/index.php?grupa=2
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach