Przetargi.pl
Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2078562 , fax. 32 2078578
 • Data zamieszczenia: 2010-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  ul. Ligonia 46 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2078562, fax. 32 2078578
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Mobilny dostęp do sieci internetowej: Świadczenie usługi z zakresu mobilnego dostępu do Internetu w ilości 10 abonamentów wraz z 10 modemami, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Bezprzewodowy dostęp do Internetu wykorzystujący bezprzewodową sieć telefonii komórkowej na terenie Polski. 2. Numery abonamentowe będą miały zablokowane połączenia wychodzące w celu uniemożliwienia ich wykorzystania (rozmowy głosowe, SMS, połączenia poza granicami kraju). 3. Podstawowy limit transmisji danych powinien wynosić minimum 3 GB rozliczany w skali miesiąca. 4. Taktowanie odbywać się będzie maksimum co 100 kB. 5. Zamawiający wymaga aby dostarczone modemy spełniały następujące minimalne wymagania: a) Złącze: USB 2.0 b) Praca w sieciach: HSDPA/3G/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900/2100 MHz) 6. Wymienione w pkt 5 urządzenia zostaną zakupione i pozostaną własnością Zamawiającego, koszt ich zakupu Wykonawca musi uwzględnić w cenie za dostawę modemów określonej w formularzu ofertowym. 7. Dostarczone modemy muszą być fabrycznie nowe. 8. Opakowanie modemów musi gwarantować ich bezpieczny transport i przechowywanie. 9. Instalacja oprogramowania zostanie przeprowadzona przez pracowników Zamawiającego. 10. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezablokowanie połączeń wychodzących, o których mowa w pkt 2. 11. Rozliczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu będzie przeprowadzane na zasadach miesięcznego abonamentu, stała opłata (z góry) niezależna od ilości przesłanych danych. 12. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia w niepełnym miesięcznym okresie rozliczeniowym, zapłata będzie dokonana proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi. 13. W zakresie nieuregulowanym zapisami siwz oraz wzorem umowy (załącznik nr 2 do siwz) zasady świadczenia przedmiotu zamówienia, regulować będzie regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych wybranego Wykonawcy, stanowiący załącznik do umowy. Wzór umowy oraz siwz są dokumentami podstawowymi i ich postanowienia mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami. 2. Warunki serwisu: 1) Wykonawca na oferowane modemy udzieli Zamawiającemu gwarancji na czas trwania umowy, licząc od dnia uruchomienia usługi. 2) Wszelkie koszty usuwania awarii (usterek) dotyczących przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 3) W przypadku gdy modem będzie naprawiany trzy razy, Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana wadliwego modemu, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia kolejnej (czwartej) awarii (usterki) na fabrycznie nowy modem posiadający funkcje i parametry nie gorsze niż w określone w siwz. 4) Wykonawca zapewni całodobowe wsparcie techniczne pod numerem telefonu, który zostanie podany w momencie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. 5) Okres świadczenia serwisu będzie obowiązywał w okresie uruchomienia i świadczenia przedmiotu zamówienia, w terminach określonych w pkt IV.4.16)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642160003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&grupaj=1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach