Przetargi.pl
Wykonanie szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy dla części Powiatu Mikołowskiego.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 32-48-100, 32-48-125 , fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Mikołowskiego
  ul. Żwirki i Wigury 4a 4a
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
  REGON: 27628477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.mikolow.bipgov.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy dla części Powiatu Mikołowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: wykonanie szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy dla części Powiatu Mikołowskiego. Ilość punktów istniejących (nominalnie) na obszarze opracowania: ok700 Projektowana ilość punktów osnowy poziomej II i II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), b)spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, c)wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: minimum 1 zamówienie na usługi polegające na założeniu lub modernizacji osnowy II i III klasy na obszarze minimum 4000 ha , o wartości minimum 100 000 zł (brutto) oraz wykonali minimum 1 zamówienie na terenach objętych szkodami górniczymi polegające na założeniu lub modernizacji osnowy poziomej II i III klasy , o wartości minimum 100 000 zł ( brutto); Wykonawca musi się wykazać w sumie minimum 2 wykonanymi zamówieniami. d)dysponują lub będą dysponować minimum 3 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii , w zakresie pierwszym, zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne; Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania poszczególnych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 17 SIWZ i zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty i oświadczenia konieczne do przeprowadzenie postępowania oraz potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych (na załączonym druku nr 1), b)wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 1 zamówienie na usługi polegające na założeniu lub modernizacji osnowy II i III klasy na obszarze minimum 4000 ha , o wartości minimum 100 000 zł (brutto) oraz minimum 1 zamówienie na terenach objętych szkodami górniczymi polegające na założeniu lub modernizacji osnowy poziomej II i III klasy , o wartości minimum 100 000 zł ( brutto); wypełnić zał. nr 3 do SIWZ; c)dokumenty potwierdzające wykonanie usług o których mowa w zał. nr 3, należycie; minimum 2 referencje lub protokoły odbioru końcowego wykonanych usług; d)wykaz minimum 3 osób posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii , w zakresie pierwszym, zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; wypełnić zał. nr 4 do SIWZ; e)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób o których mowa w pkt.17 ppkt.d SIWZ, jeżeli w załączonym wykazie ( zał. nr 4 do SIWZ) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; f)dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii , w zakresie pierwszym, zgodnie z podanym wykazem osób w załączniku nr 4 do SIWZ; g)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; Uwaga! Z dokumentu określonego w pkt. 17 ppkt. g) musi wynikać zakres działalności wykonawcy, sposób reprezentacji wykonawcy, osoby które są uprawnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Uwaga! Dokument określony w pkt. 17 ppkt. g) SIWZ uważa się za aktualny jeżeli został wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. h)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga! Zaświadczenie z urzędu skarbowego uważa się za aktualne jeżeli zostało wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! Dokumenty określone w pkt. 17 należy składać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku złożenia dokumentów jako kopii, należy na tym dokumencie wprowadzić zapis: potwierdzam za zgodność z oryginałem , datę potwierdzenia kopii i podpis wykonawcy. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty te muszą zostać złożone w takiej samej formie jak wskazano powyżej. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt. 17 ppkt. g,h, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.mikolow.bipgov.info.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach