Przetargi.pl
Wymiana dachu oraz remont mieszkań w budynku komunalnym w Orzeszu przy ul. Klubowej 34

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, ul. Wieniawskiego 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2213412 , fax. 032 2215263
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Wieniawskiego 4 4
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 032 2213412, fax. 032 2215263
  REGON: 27177512000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dachu oraz remont mieszkań w budynku komunalnym w Orzeszu przy ul. Klubowej 34
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana dachu oraz remont mieszkań w budynku komunalnym w Orzeszu przy ul. Klubowej 34, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 1 do SIWZ) 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. : 2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych. Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - 397,66 m2, Rozebranie więźb dachowych - 397,66 m2, Rozebranie ołacenia dachu - 397,66 m2, Rozebranie obróbek blacharskich - 63,71m2, Rozebranie kominów z cegieł - 1,85 m3, Rozebranie ścian z cegieł - 16,70 m3, Wywóz gruzu z utylizacją - 115,24 m3, 2.2. Wzmocnienie i izolacja stropów. Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 12 x 24 - 66,85 mb, Wzmocnienie drewnianych belek stropowych - dostarczenie, skręcenie i obsadzenie belek stalowych C200 - 54 mb, Dobudowa drewnianych belek stropowych 25 x 25 - 113,54 mb, Dwukrotna impregnacja istniejących belek stropowych - 159,05 m2 Izolacje cieplne gr. 20 cm stropu nad częścią wyższą - 185,28 m2, Izolacje cieplne gr. 15 cm stropu nad częścią niższą - 70,74 m2, Podłogi z płyt drewnopochodnych, trójwarstwowych (płyta kompozytowa typu OSB 3) - 256,02 m2, 2.3. Konstrukcja, pokrycie, izolacja termiczna i odwodnienie dachu Zbrojenie wieńców, stal A-IIIN - 0,37t, Wieńce żelbetowe na ścianach w deskowaniu systemowym - 3,96 m3, Krokwie z tarcicy nasyconej - 10,34 m3, Płatwie z tarcicy nasyconej - 2,60 m3, Słupy z tarcicy nasyconej - 1,55 m3, Murłaty z tarcicy nasyconej - 1,09 m3, Kleszcze z tarcicy nasyconej - 5,40 m3, Przewiązki z tarcicy nasyconej - 0,36 m3, Miecze i zastrzały z tarcicy nasyconej - 0,69 m3, Podwaliny z tarcicy nasyconej - 1,15 m3, Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej - 0,09 m3, Wieloprzewodowe kominy z cegieł - 1,85 m3, Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych - 12,86 m3, Mocowanie folii dachowej zbrojonej wysokoparoprzepuszczalnej - 397,66 m2, Izolacja cieplna dachu z wełny mineralnej - 126,50 m2, Montaż łat i kontrłat - 397,66 m2, Położenie dachówki ceramicznej karpiówki - 397,66 m2, Rynny dachowe śr. 18cm - 29,7 mb, Rynny dachowe śr. 12,5cm - 13,4 mb, Rury spustowe śr. 12,5cm - 16,0 mb, Rury spustowe śr. 8cm - 9,0 mb, Wyłazy dachowe - 2 szt., Stopnie kominiarskie - 9 szt., 2.4. Roboty wykończeniowe Uzupełnienie tynków wewnętrznych - 51,24 m2, Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na łatach drewnianych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej - 75,12 m2, Ścianki działowe na metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - płyta OSB + płyta g k - zabudowa pionowa okapów - 25,41 m2, Ścianki działowe na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - płyta OSB + płyta g k - ścianka wydzielająca - 21,95 m2, Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - ścianki łazienek - 15,43m2, Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - 6,40 m2, Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - drzwi do mieszkań na parterze - 3,20 m2, Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone - 12,40 m2, Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - 81,68 m2, Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach np. 20x40 cm - 29,58 m2, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - 174,06 m2, Montaż kuchni grzewczej węglowej o mocy min. 6,5kW wraz z elementami podłączeniowymi - 4 szt., 2.5. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej: Montaż rurociągów instalacji wodnej wraz z izolacją-50 mb Montaż baterii natryskowej - 2 szt. Montaż baterii umywalkowej - 2 szt. Montaż baterii zlewozmywakowej - 2 szt. Montaż rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej - 20 mb Montaż ustępu z płuczką ustępową typu kompakt - 4 szt. Montaż umywalki - 2 szt. Montaż brodzików natryskowych - 2 szt. Montaż zlewozmywaka - 2 szt. Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3 - 2 szt. 2.6. Wykonanie instalacji elektrycznej dla dwóch mieszkań na poddaszu UWAGA WAŻNE: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń, w tym mieszkań znajdujących się pod wymienianym dachem przed ewentualnymi skutkami prowadzonych robót i warunkami atmosferycznymi (opady, itp.). Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikłe z winy i lub zaniechania wykonawcy powstałe w trakcie realizacji robót. Koszt zabezpieczeń, jak również ewentualne koszty szkód należy ująć w kosztach oferty. Pomieszczenia usytuowane bezpośrednio pod remontowanym dachem na czas prowadzenia robót nie będą użytkowane. Pozostałe pomieszczenia na niższych kondygnacjach będą użytkowane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych). 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o parametrach technicznych i jakościowych nie niższych niż zastosowane w projekcie Ww. roboty należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem na budowę, ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Poz. 1409 z późniejszymi zmianami) i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie mniejszy niż 36 miesięcy, i nie więcej jak 60 miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru roboty. 4. Podwykonawcy: 4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 4.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ tj. projekcie umowy 4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który nie podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłącznie, o którym mowa w zdaniu pierwszym , nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 6.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). .275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.08.2016 roku do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim wykonawcom zgodnie z Art.46 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach