Przetargi.pl
Remont budynku gminnego w Gorzycach przy ul. Kopalnianej 5

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4513056 w.11
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Kościelna 15 15
  44-350 Gorzyce, woj. śląskie
  tel. 032 4513056 w.11
  REGON: 00053465890927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku gminnego w Gorzycach przy ul. Kopalnianej 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych , które maja być wykonane w ramach danego zamówienia: - zmiana konstrukcji dachu wraz przebudową poddasza zgodnie z załączonym zakresem robót w przedmiarze ( pozycje 3-16) - montaż instalacji elektrycznej na poddaszu - montaż w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452611005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a) dostarczą dokumenty określone w niniejszej SIWZ, b) spełniają warunki określone w Art. 22 ust.1 Ustawy p.z.p., c) zrealizowali minimum 1 zamówienie podobne z rodzaju i wielkości do niniejszego, tj. roboty w zakresie wykonania dachu o konstrukcji drewnianej oraz robót elektrycznych, o łącznej wartości co najmniej kosztorysu ofertowego. d) dysponują minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wykonawcy w trybie Art. 22 ust.1 Ustawy p.z.p. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, iż wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonania prac objętych zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia - co najmniej uprawnienia budowlane proponowanego kierownika budowy - do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje odpowiednią osobą winien przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia. 5. Zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wyżej wymienionym punkcie. 6.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz zamawiających, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zrealizowali co najmniej 1 zamówienie podobne z rodzaju i wielkości do niniejszego,tj. roboty w zakresie wykonania dachu o konstrukcji drewnianej oraz robót elektrycznych, o łącznej wartości co najmniej kosztorysu ofertowego. 7. Dane o podwykonawcach. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast powyższych dokumentów składa dokumenty równoważne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. nr 87, poz.603 ze zmianami). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzyce.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach