Przetargi.pl
Zabezpieczenie ścian zewnętrznych i przebudowa dachu oficyny przy ul. Stanisława 4 w Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2014-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 24103162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie ścian zewnętrznych i przebudowa dachu oficyny przy ul. Stanisława 4 w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie ścian zewnętrznych i przebudowa oficyny przy ul. Stanisława 4 w Katowicach. Prace polegać będą w szczególności na: wykonaniu wykopów, wykonaniu konstrukcji metalowych, montażu belek i podciągów, ław i płyt fundamentowych żelbetowych, wykonanie posadzek z płyt kamionkowych, wymianę częściową pokrycia dachu, obróbek blacharskich, konstrukcji dachu, wykonanie izolacji, impregnacji i odgrzybiania oraz prace murowe i tynkarskie na elewacji budynku. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin wykonania prac z właścicielami działek nr 184 i 182, przylegających do oficyny Stanisława 4, z których mogą być prowadzone prace objęte projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452611005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach