Przetargi.pl
Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 47a w Łaziskach Górnych.

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Energetyków 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 22 44 850 , fax. 0-32 22 44 849
 • Data zamieszczenia: 2015-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych
  ul. Energetyków 5 5
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 0-32 22 44 850, fax. 0-32 22 44 849
  REGON: 27833766900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.laziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 47a w Łaziskach Górnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest: Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworcowej 47a w Łaziskach Górnych zgodnie z projektem opracowanym przez Firmę Usługową MTX Mariusz Kolberg ul. Tuwima 13a, 43-173 Łaziska Górne. 2. Oferent zobowiązany jest do: Opracowania kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej na roboty budowlane w oparciu o załączony przedmiar robót. 3. Charakterystyka budowy: Powierzchnia dachu: 676,39 m2. Istniejące pokrycie: dachówka karpiówka. Projektowane pokrycie: blachodachówka w kolorze brązowym. Remont obejmuje: - wykonanie zabezpieczeń - daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku oraz zastaw zabezpieczających na dachu , montaż rusztowań , - demontaż istniejącego pokrycia , - zabezpieczenie połaci dachowej na czas remontu ( folia PCV, plandeka, itp.) - demontaż obróbek blacharskich , - demontaż rynien i rur spustowych z blachy , - rozbiórka gzymsu , - wywóz gruzu z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie , - wykonanie wzmocnienia krokwii , - wymiana częściowa zużytych elementów więźby dachowej ( murłaty, krokwie, słupy, podwaliny ) , - uzupełnienie ścian zewnętrznych ( obmurowanie murłat i krokwii na okapie ), uzupełnienie tynków , - wykonanie nowego łacenia dachu , - wykonanie nowego deskowania okapu , - impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej , - wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki w kolorze brązowym , - wykonanie obróbek przy okapach i kominach w kolorze brązowym z blachy stalowej powlekanej , - montaż wyłazów dachowych , - wymiana ław kominiarskich , - montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych , - wymiana rur wywiewnych kanalizacyjnych , - wykonanie orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej , - montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej , - uporządkowanie terenu wokół budynku, strychu po remoncie dachu , przywrócenie do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452611005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.laziska.pl/lista/przetargi-15
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach