Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Chrobrego 10 w Pszczynie

Administracja Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 30
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2103464 , fax. 032 2103529
 • Data zamieszczenia: 2014-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych
  ul. Dworcowa 30 30
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 2103464, fax. 032 2103529
  REGON: 27210283000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Chrobrego 10 w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. rozbiórka starego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 2.ułożenie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki w podwójną koronkę, 3.demontaż starego łacenia pokrycia dachowego, ułożenia nowego łacenia wraz z kontrłatami i folią paro przepuszczalną, 4.częściowa wymiana deskowania z desek oraz częściowa wymiana konstrukcji dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachowej, 5.demontaż starej izolacji termicznej z płyt suprema, 6.wykonanie paroizolacji, 7.wykonanie izolacji termicznej dachu z wełny między krokwiami, 8.wymiana rynien i rur spustowych na nowe z PCV w kolorze ciemno brązowym, 9.wymiana obróbek blacharskich na nowe w kolorze dachówki, 10.rozbiórka i wymurowanie kominów ponad pokryciem dachowym (wg wskazań inspektora) wykonanie obróbek blacharskich na czapkach kominowych, 11.wymiana włazów dachowych, demontaż i ponowny montaż okienka dachowego, 12.demontaż starego i ponowny montaż okna w facjacie dachowej, 13.montaż płotków śniegowych. 14.montaż wełny mineralnej oraz przyklejenie papy termozgrzewalnej 2x, 15.częściowe skucie tynków elewacji wraz z ich ponownym odtworzeniem i malowaniem, 16.konserwacja i malowanie konstrukcji drewnianych, 17.wywóz i utylizacja gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452611005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 55 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach