Przetargi.pl
Wykonanie zabezpieczenia brzegów potoku Złatna oraz przyczółków mostu na Czerwińskie w Kamesznicy

Gmina Milówka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8637190 , fax. 033 8637600
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milówka
  ul. Jana Kazimierza 123 123
  34-360 Milówka, woj. śląskie
  tel. 033 8637190, fax. 033 8637600
  REGON: 00054902200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabezpieczenia brzegów potoku Złatna oraz przyczółków mostu na Czerwińskie w Kamesznicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie zabezpieczeń mostu drogowego na Czerwińskie na potoku Złatna w Kamesznicy poprzez wykonanie umocnień dna i brzegów potoku Złatna. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje projekt techniczny oraz przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 4.000 OLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% wartości ceny ofertowej brutto każda, - dysponują lub będą dysponowali osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu prac, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż określona w Formularzu Ofertowym cena oferty, d) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. udzielą gwarancji na wykonane roboty, w tym użyte materiały na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od zakończenia odbioru końcowego robót, 3. wykonają przedmiot zamówienia w terminie do 31.08.2009r., 4. wniosą wadium w określonej wysokości, 5. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń, 6. złożą komplet wymaganych dokumentów wymienionych w Rozdziale IV. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% wartości ceny ofertowej brutto każda, wraz z podaniem wartości, daty i miejsca ich wykonania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje Zamawiających, protokoły odbioru). 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu kadry muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych i dokument stwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż określona w Formularzu Ofertowym cena oferty. 4. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą, - oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), 3) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) zaparafowany projekt umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 5) sporządzony - w oparciu o załączony przedmiar robót - kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.milowka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach