Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Szpital Miejski Murcki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2556163 , fax. 032 2556337
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Murcki w Katowicach
  ul. Sokołowskiego 2 2
  40-749 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2556163, fax. 032 2556337
  REGON: 27640223300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmurcki.bip.od.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 2950 PLN. W przypadku przystąpienia do zadania częściowego: Pakiet I - 500 PLN, Pakiet II - 1150 PLN, Pakiet III - 200 PLN, Pakiet IV - 150 PLN, Pakiet V - 150 PLN, Pakiet VI - 500 PLN, Pakiet VII - 150 PLN, Pakiet VIII - 150 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w SIWZ Rozdz. IX pkt 2 przedmiotowego postępowania oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył następujące oświadczenia lub dokumenty: - formularz ofertowy - załącznik Nr 1, - dowód wpłaty wadium - dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy włączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał złożyć w kasie szpitala przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. - Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenia zgodne z wymogami art. 22, ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych - zał. nr 2 i 3, - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Zamawiający będzie wymagał zgodności przedmiotu działalności wynikającej z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z przedmiotem zamówienia. - koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku braku takiego obowiązku wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia. Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadania pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - Wykaz wykonanych - wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia - zał. nr 4, - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty dopuszczające zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmurcki.bip.od.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach