Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 41 30 111 , fax. 32 41 30 112
 • Data zamieszczenia: 2016-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
  ul. Szpitalna 1 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112
  REGON: 24083705400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 21 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - kompresy niejałowe; Pakiet nr 2 - kompresy z włókniny; Pakiet nr 3 - kompresy jałowe z nitką RTG; Pakiet nr 4 - kompresy jałowe; Pakiet nr 5 - gaza jałowa i niejałowa; Pakiet nr 6 - plastry opatrunkowe; Pakiet nr 7 - opaski dziane i elastyczne; Pakiet nr 8 - opaski gipsowe i podgipsowe; Pakiet nr 9 - przylepiec z centralnym opatrunkiem; Pakiet nr 10 - materiały opatrunkowe; Pakiet nr 11 - setony, tupfery; Pakiet nr 12 - serwety operacyjne; Pakiet nr 13 - gąbki żelatynowe; Pakiet nr 14 - lignina i wata; Pakiet nr 15 - opatrunki specjalistyczne; Pakiet nr 16 - opatrunki specjalistyczne; Pakiet nr 17 - opatrunki na wenflon; Pakiet nr 18 - opatrunki laryngologiczne; Pakiet nr 19 - pieluchomajtki; Pakiet nr 20 - pieluchomajtki; Pakiet nr 21 - opatrunek nosowy. 2. Zamówienie w zakresie Pakietu nr 19 i 20 jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszego zamówienia większej ilości dostaw określonych w SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ kolumna opcja). Zakres opcji obejmuje asortyment ujęty zamówieniem podstawowym. W ramach opcji Zamawiający wykazał, produkty i ich ilości, które mogą być realizowane dodatkowo, a Wykonawca zrealizuje je we wskazanych ilościach i cenach jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, w terminie realizacji umowy. Zamawiający na pewno zrealizuje ilości podstawowe, a pozostałe ilości określone jako opcja będą realizowane w ilości dostosowanej do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia (z prawem opcji) stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. 3. W zakresie Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 4 - ceny wyrobów powinny spełniać wytyczne określone w art.9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W zakresie Pakietów nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 2. W zakresie Pakietu nr 1, 4, 12, 19, 20 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1 - 1 100 zł; Pakiet nr 4 - 800,00 zł; Pakiet nr 12 - 600,00 zł; Pakiet nr 19 - 1 100,00 zł; Pakiet nr 20 - 1 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach