Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych i kontarstów

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2964219, 3630479 , fax. 0-32 2964219
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu
  ul. Szpitalna 1 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 0-32 2964219, 3630479, fax. 0-32 2964219
  REGON: 24083705400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych i kontarstów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i kontarstów - kod CPV : 33600000-6. Zamówienie składa się z 6 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady (spełnia - nie spełnia)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). b) Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy: - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim (zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ) 6. Dla wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z wykonawców lub wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców. 7. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy : - formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. - formularz asortymentowo - cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 - 4.6 do SIWZ. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz 4.1 - 4.6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach