Przetargi.pl
Remont zbiornika wodnego Brzeźnica w miejscowości Brynek oraz Tworóg, gmina Tworóg, powiat tarnogórski

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 25 83 076 , fax. 32 25 82 743
 • Data zamieszczenia: 2013-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Sokolska 65 65
  40-087 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 25 83 076, fax. 32 25 82 743
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zbiornika wodnego Brzeźnica w miejscowości Brynek oraz Tworóg, gmina Tworóg, powiat tarnogórski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont zbiornika wodnego Brzeźnica w miejscowości Brynek oraz Tworóg, gmina Tworóg, powiat tarnogórski Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem Remont zbiornika wodnego Brzeźnica w miejscowości Brynek oraz Tworóg, gmina Tworóg, powiat tarnogórski. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji od właściwych organów w celu rozpoczęcia prawidłowej realizacji robót budowlanych w tym m.innymi: 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagana lub potwierdzenie właściwego organu stwierdzające brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 2. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego jeżeli jest wymagana, 3. decyzji zezwalającej na wycinkę drzew w przypadku konieczności jej uzyskania. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: -realizacji robót w oparciu o uzgodnioną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentację projektową, -prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów, -przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia przy współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego (kolaudacyjnego), -sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, -przekazania zrealizowanego obiektu administratorowi zbiornika, -sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inwentaryzacji fotograficznej. Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego i Prawa wodnego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku (przekazanie do eksploatacji) przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. Nr z 2010r. 243 poz. 1623 z póź. zm.. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: -wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, -wynikami badań i pomiarów własnych, -wynikami opracowań własnych, -zapisami zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, zwłaszcza ze podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 37.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach