Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem - Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała

Urząd Gminy Czernica ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3/28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3180177 w. 26 , fax. 071 3180124
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernica
  ul. Kolejowa 3/28 3/28
  55-003 Czernica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3180177 w. 26, fax. 071 3180124
  REGON: 00053382500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tranzytem - Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) tranzyt Nadolice Wielkie-Nadolice Małe b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nadolice Wielkie c) tranzyt Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała Zakres robót do wykonania : 1) budowa kanałów grawitacyjnych o długości ogółem 17 171,0 m w tym: - kanały fi 200 z rur PCW - 13 382,0 m - kanały fi 160 z rur PCW - 3 789,0 m 2) budowa rurociągu ciśnieniowego fi 110 z rur PE o długości 2 957,0 m 3) budowa kanału ciśnieniowego fi 280 z rur PE o długości 8 894,0 m 4) budowa przyłączy - 465 szt. 5) pompownie ścieków- 2 szt. 6) tłocznie - 9 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czernica.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach