Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku nr 2 skrzydło C Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Władysława Grabskiego 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8764243 , fax. 076 8764235
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
  ul. Władysława Grabskiego 26 26
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8764243, fax. 076 8764235
  REGON: 00001775600450
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku nr 2 skrzydło C Oddziału ZUS w Legnicy przy ul. Władysława Grabskiego 26.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Informacja o budynku: Budynek został przebudowany, zmodernizowany. Planowany termin oddania do użytku - kwiecień 2010r. Warunki techniczne: 1.Moc przyłączeniowa: 130 kW 2.Grupa taryfowa: C-21. 3.Miejsce przyłączenia - kablowa szafka rozdzielcza 0,4 kV posadowiona przy elewacji obiektu. 4.Miejsce dostarczania energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy 5.Rodzaj połączenia z siecią elektroenergetyczną instalacji - przyłącze kablowe 0,4 kV - znamionowe napięcie zasilania w sieci niskiego napięcia - 230-400V w układzie TN-C - pomiar półpośredni: przekładki prądowe 200-5 - stacja: R-220-2 Sn=630kVA n-21/0,42kV uz=5,9% 6.Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego - w wolnostojącej szafce złączowo - pomiarowej posadowionej przy elewacji obiektu 7.Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej (tg?) w punkcie rozliczeniowym powinien wynosić tg?<0,4. 8.Rodzaj zabezpieczenia głównego - wkładki bezpiecznikowe mocy o charakterystyce (gG) i wartości 200A - wkładki bezpiecznikowe mocy o charakterystyce (gG) i wartości wg projektu 9.Ochrona przeciwpożarowa. - dla urządzeń sieci elektroenergetycznej 0,4kV, będącej własnością EnergiaPro Koncern Energetyczny SA (siec elektroenergetyczna 0,4kV pracuje w układzie TN-C) - samoczynne wyłączenie zasilania. 10.Nie przewiduje się dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych niż standardowe. 12. Przewidywana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: 580.000 kWh. Przewidywane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego - Odbiorcy zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. 13 Termin realizacji umowy: Rozpoczęcie zamówienia - od daty przyłączenia Zamawiającego do sieci elektroenergetycznej i podania napięcia. Termin zakończenia - 24 miesiące od rozpoczęcia. (Oddział w dniu 24.10.2008r. zawarł z EnergiaPro Grupa Turon S.A. umowę o przyłączenie. Zgodnie z umowa przyłączenie wybudowanych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych winno nastąpić w terminie do 14 dni po zawarciu przez Oddział umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji). szacunkowa wartość zamówienia 513.055,75 zł brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach