Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, pl. Teatralny 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693 , fax. 074 648 83 12; 6649694
 • Data zamieszczenia: 2016-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  pl. Teatralny 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, fax. 074 648 83 12; 6649694
  REGON: 00027988700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym nr 1,2,3 (miejsce dostarczania przyłącze kablowe zlokalizowane w zewnętrznych szafach energetycznych przy budynkach Teatru): Obiekt nr 1 - Budynek Sceny i Widowni Obiekt nr 2 - Budynek Stolarni Obiekt nr 3 - Budynek Domu Aktora Obiekt nr 4 - Budynek Administracyjny i Scena Kameralna Obiekt nr 5 - Budynek Wiaty Magazynowej Sumaryczna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie umowy i rozliczana zgodnie z grupą taryfową dla danego przyłącza energetycznego szacuje się na 350 000 kWh bez podziału na strefy czasowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach