Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego

Powiat Ząbkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicza 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8162800 , fax. 074 8162850
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ząbkowicki
  ul. Sienkiewicza 11 11
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8162800, fax. 074 8162850
  REGON: 89071840300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zabkowicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii do obiektów Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. i wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii do poniżej wymienionych obiektów Zamawiającego: 1) Starostwo Powiatowe, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie 2) Starostwo Powiatowe, ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie 3) Starostwo Powiatowe, ul. Proletariatczyków 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie 4) Starostwo Powiatowe, ul. Plac Strażacki 8, 57-220 Ziębice 5) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy Zamek, Opolnica 58, 57-256 Bardo 6) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy Oleńka, ul. Główna 60, 57-256 Bardo 7) Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 57-220 Ziębice 8) Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 12, 57-220 Ziębice 9) Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 3, 57-200 Ząbkowice Śl. 10) Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Polna 10, 57-256 Bardo 11) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie 12) Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. Obwód drogowy 57-220 Ziębice ul. Sportowa 8, 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śl. 14) Zespół Szkół Zawodowych, ul. Wrocławska 17, 57-200 Ząbkowice Śl. 15) Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17 - filia (szkoła) 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 30, 16) Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17- filia (sala gimnastyczna) 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 21. 17) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (pracownie komputerowe), ul. Wojska Polskiego 3A, 57-220 Ziębice 18) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (sala gimnastyczna), ul. Wojska Polskiego 6, 57-220 Ziębice 19) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (budynek główny), ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice 20) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (biblioteka), ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice 21) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (warsztaty szkolne), ul. Wojska Polskiego 3A, 57-220 Ziębice 22) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (internat), ul. Bolesława Chrobrego 12, 57-220 Ziębice 23) Liceum Ogólnokształcące (szkoła), ul. Powstańców Warszawy 8C, 57-200 Ząbkowice Śl. 24) Liceum Ogólnokształcące (sala gimnastyczna), ul. Powstańców Warszawy 4, 57-200 Ząbkowice Śl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie trwania umowy wynosi 1 995 965,16 kWh. 4. Wskazane zapotrzebowanie zostało określone jako maksymalne i nie zobowiązują Zamawiającego do wykorzystania całości energii elektrycznej w czasie trwania umowy. Niewykorzystanie przez zamawiającego całości określonego zapotrzebowania nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. 5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do niniejszej ustawy. 6. Dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 7. Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie okresowych (zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych rozdzielnie dla każdego obiektu zamawiającego określonego w pkt. 2, według stawek opłat wynikających z oferty wykonawcy. 8. Faktury VAT za sprzedana energię elektryczną będą wystawiane na poszczególne jednostki organizacyjne powiatu ząbkowickiego, w których użytkowaniu są obiekty Zamawiającego wymienione w pkt. 2. 9. Zamawiający posiada zawartą umowę na dystrybucję energii na czas nieokreślony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. Na poleceniu przelewu należy wpisać Wadium - dostawa energii elektrycznej dla powiatu ząbkowickiego Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy dołączyć w oryginale do oferty. 7. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. W dokumencie tym gwarant / poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego albo żądanie złożenia wezwania tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenie dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-zabkowicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach