Przetargi.pl
Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych.

Gmina Kudowa-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8661926 , fax. 074 8661351
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kudowa-Zdrój
  ul. Zdrojowa 24 24
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8661926, fax. 074 8661351
  REGON: 89071792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonane zostaną prace z zakresu remontu i przebudowy ulic i chodników w obrębie osiedla fabrycznego (klasa 2112 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - PKOB) z uwzględnieniem infrastruktury technicznej, w tym: - remont i przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni ulic Bocznej, Tkackiej, Marchlewskiego i Fabrycznej z uwzględnieniem remontu zjazdów z ulic, remontu chodników, odwodnienia, oświetlenia, budowy miejsc postojowych oraz montaż nowego oznakowania; - wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni ul. Głównej w części objętej projektem; - remont i przebudowa chodników z kostki betonowej wzdłuż ulic Gagarina, Wojska Polskiego i Obrońców Pokoju wraz z oświetleniem; - remont i modernizację dojazdu do Centrum Integracji Społecznej przy ul. Marchlewskiego w budynku Caritas wraz z placem manewrowym i oświetleniem. Nawierzchnie jezdni ulic będą z betonu asfaltowego a ciągów pieszo - jezdnych, miejsc postojowych, zjazdów i chodników z brukowych kostek betonowych. Nawierzchnie jezdni ulic i zjazdów będą zamknięte krawężnikiem betonowym a chodników i opaski obrzeżami betonowymi osadzonymi na ławach betonowych. Realizacja zadania obejmuje organizację ruchu zastępczego oraz docelowego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane - w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewnia także obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP oraz warunkami zawartej Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach