Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w Parku im. Jana Pawła II w Lądku Zdroju

Gmina Lądek Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8117850 , fax. 074 8147418
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek Zdrój
  ul. Rynek 31 31
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8117850, fax. 074 8147418
  REGON: 89052355600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w Parku im. Jana Pawła II w Lądku Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 1,00 kpl. Roboty pomiarowe w terenie 540,00 m Rozebranie obrzeży trawnikowych 861,01 m Rozebranie krawężników 27,50 m Rozebranie chodników z płyt betonowych 1.215,00 m2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 264,00 m Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych 195,00 m Rozebranie istniejących schodów 4,74 m3 Usuniecie z terenu budowy elementów rozbiórkowych i masy bitumicznej 116,16 m3 Roboty ziemne 653,56 m3 Podbudowy Profilowanie i zagęszczanie podłoża 1.697,50 m2 Warstwy odsączające 1.697,50 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa dolna) 1.626,00 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa górna) 1.697,50 m2 Elementy ulic Oporniki kamienne 866,11 m Krawężniki kamienne 27,50 m2 Ława pod ścieki 7,20 m3 Ścieki uliczne z kostki kamiennej 27,58 m Regulacja pionowa studzienek 15,00 szt. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 2,75 m2 Ściany betonowe 15,20 m3 Nawierzchnie Nawierzchnia z kostki kamiennej - mozaika kolorowa (bruk rzymski) 1.333,88 m2 Nawierzchnia z kostki kamiennej - mozaika kolorowa (dzwonki) 75,50 m2 Nawierzchnia z kostki kamiennej kolorowej (kształt okręgu przy fontannie) 187,40 m2 Nawierzchnia z kostki kamiennej kolorowej (wzory przy fontannie) 29,45 m2 Nawierzchnia - utwardzenia pod kosze i ławki (bruk rzymski) 71,50 m2 Mała architektura Demontaż uszkodzonej i montaż nowej miski zdroju dla wody 1,00 kpl. Reperacja muru oporowego od strony ul. Lipowej 73,72 m3 Schody Warstwy odsączające 11,39 m2 Ławy fundamentowe betonowe 3,10 m3 Montaż stopni kamiennych 33,95 m Montaż rynny kamiennej 1,00 szt. Demontaż i montaż z naprawą poręczy 2,00 kpl. Schody z oporników Warstwy odsączające 16,06 m3 Ławy fundamentowe 3,21 m3 Montaż stopni granitowych 40,16 m3 Nawierzchnie z kostki kamiennej 9,04 m Odwodnienie - kanalizacja deszczowa Kanały rurowe - podłoża (podsypka) 131,80 m2 Ułożenie rury osłonowych 36,65 m Kanały z rur PCV 128,10 m Kształtki PCV 8,00 szt. Studzienki kanalizacyjne 17,00 szt. Wpięcie kanału kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacyjnej 4,00 szt. Kanały rurowe - podłoża (obsypka) 131,80 m2 Zieleń Przekopanie gleby z plantowaniem 300,00 m2 Przewiezienie i rozścielenie ziemi urodzajnej 20,00 m3 Kwietnik (stara fontanna) Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych 65,10 m2 Wymiana fragmentów uszkodzonych ścian fundamentowych 1,14 m3 Wymiana betonowego rzygacza na kamienny 1,00 szt. Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym 65,10 m2 Wykonanie elastycznej warstwy wyrównującej 65,10 m2 Montaż okładziny kamiennej z płytek na ścianach 65,10 m2 Przyklejenie płyt styropianowych 23,27 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych); Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach