Przetargi.pl
Budowa chodnika przy ulicy Koźmińskiej w Rozdrażewie

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7226531 , fax. 062 7226531
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7226531, fax. 062 7226531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy ulicy Koźmińskiej w Rozdrażewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego robotę budowlaną branży drogowej polegającą na budowie chodnika przy ulicy Koźmińskiej w Rozdrażewie. Roboty rozpoczną się od ulicy Parkowej , a skończą się za posesją nr 28. Obecnie ruch pieszy odbywa się częściowo jezdnią, a częściowo chodnikami gruntowymi, natomiast ruch rowerowy odbywa się jezdnią. Realizacja chodnika o szerokości 2,50 m ma na celu podniesienie parametrów technicznych chodnika oraz przeniesienie ruchu rowerowego z jezdni w bezpieczne miejsce.Wykonawca robót przedstawi inwestorowi uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas trwania robót.Przedmiot postępowania obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa w terenie równinnym na długości 0,247m, Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej : 67,00 m , Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej: 41,00 m , Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu gr. 15 cm mechanicznie: 71,00 m2 , Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km: 13,299 m3, Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV: 247,00 m , Ława pod krawężniki betonowa 0,10x0,15 z oporem 0,10 x 0,25 z betonu klasy B-15 ( C12/15): 9,88 m3, Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 na podsypce cem.- piaskowej: 247,00 m , Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km sam.samowyładowczym-wykop pod koryto wjazdów: 98,56 m3 , Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - opornik od strony posesji na wjazdach: 40,00 m , Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdu do posesji: 224,00 m2, Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm: 224,00 m2 , Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm: 224,00 m2 , Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem- kostka kolorowa: 224,00 m2 , Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczymi: 93,50 m3 , Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika: 467,50 m2, Warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie o gr, 10 cm: 467,50 m2 , Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: 467,50 m2 , Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( szara) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem: 430,40 m2 , Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem- opaska dzieląca szer. 0,20 m: 37,10 m2, Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.I-II ułożonego wzdłuż nasypu: 45,262 m3, Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 01 do 0,2 m3: 3,00m3, Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,50 m ze skarpami o szer. Dna do 1,50 m w gruncie kat.III pod studnie wpustowe, przykanaliki i studnie kontrolne:50,732m3, Przykanaliki z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5,9 mm o stabilności 8kPa: 24,00m, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m:2,00 stud., Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym bez syfonu z wpustem przejazdowym typu ciężkiego na pierścieniu żelbetowym płycie żelbetowej, posadowione na płycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu B-15 (C12/15): 6,00szt, Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 -2,5 m i głębokości do 1,50 m w gr. kat. I-III:35,512 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 3.900,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdkrotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach