Przetargi.pl
Dozór mienia w ciągu drogi ekspresowej S-8 w obrębie węzła Kępno poprzez patrolowanie kompletności zainstalowanego oznakowania i urządzeń ruchu drogowego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kępnie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kepno, ul. Przemysłowa 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7823641 , fax. 0-62 7822905
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kępnie
  ul. Przemysłowa 8 8
  63-600 Kepno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7823641, fax. 0-62 7822905
  REGON: 01751157500130
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dozór mienia w ciągu drogi ekspresowej S-8 w obrębie węzła Kępno poprzez patrolowanie kompletności zainstalowanego oznakowania i urządzeń ruchu drogowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Patrolowanie odcinka pasa drogowego drogi ekspresowej S-8 w obrębie węzła Kępno m. Myjomice na odc. dł. około 8 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.200,00 PLN (słownie złotych: tysiąc dwieście złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań nr 11 1130 1088 0001 3088 4620 0005, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w siedzibie zamawiającego przy ul. Siemiradzkiego 5a w pokoju nr 206 (kasa) w oryginale, musi obejmować cały okres związania ofertą. Do oferty należy dołączyć kopię w/w dokumentu. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 2 zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający zwraca wadium: a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach