Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH DO ZABIEGÓW URAZOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7482011 , fax. 095 7482711 wew. 122
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 10 10
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 095 7482011, fax. 095 7482711 wew. 122
  REGON: 00031024900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH DO ZABIEGÓW URAZOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: SUKCESYWNA DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH DO ZABIEGÓW URAZOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH Przez dostawę sprzętu Zamawiający rozumie cykliczną dostawę implantów w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Pakiet musi być oferowany w całości, brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Międzychodzie. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie składanych zamówień przez Zamawiającego faksem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30 z terminem realizacji maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wymagane warunki dla oferowanego drobnego sprzętu medycznego: - Oferowane implanty winny spełniać odpowiednie warunki wprowadzenia do obrotu medycznego i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, tj. posiadać certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. - Asortyment, który jest przedmiotem postępowania przetargowego musi posiadać odpowiednie: zaświadczenia lub certyfikaty lub atesty lub świadectwa dopuszczające do użytkowania w lecznictwie szpitalnym. Podane ilości asortymentu w Formularzu Asortymentowo-Cenowym są ilościami szacunkowymi. W przypadku zakupu mniejszych ilości od podanych w poszczególnych pakietach Wykonawca/Dostawca nie będzie rościł prawa do konieczności wykupu pozostałej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1)Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 2.500,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do dnia: 23.09.2014r. do godz. 11?? 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm. ). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie: Pekao S.A. I/O Międzychód 13 1240 3565 1111 0000 4441 6571 z dopiskiem WADIUM - AG/ZP-16/2014 Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy dołączyć do składanej oferty. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający dokona zwrotu bądź zatrzymania wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwzględnieniem przepisu art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-miedzychod.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach