Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Krwony

Gmina Brudzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2797047 , fax. 63 2797047
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brudzew
  ul. Turkowska 29 29
  62-720 Brudzew, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2797047, fax. 63 2797047
  REGON: 31101940900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brudzew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Krwony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych - zadanie: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Krwony w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysami nakładczymi oraz przedmiarami robót 2. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Krwony. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: a. Podstawowe parametry techniczne obiektu: - powierzchnia zabudowy - 396,41 m2 - powierzchnia użytkowa - 345,33 m2 - kubatura - 2 170,00 m3 - powierzchnia dojść i tarasów - 40,95 m2 b. Podstawowy zakres rzeczowy robót: - elewacja zewnętrzna - instalacje elektryczne - instalacje sanitarne - stolarka drzwiowa - roboty wykończeniowe wewnętrzne (okładziny, sufit podwieszany, posadzki, malowanie, itd.) Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, SSTWiORB, oraz pozwoleniem na budowę. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) dokumentacja projektowa, 2) kosztorysy nakładcze i przedmiary robót, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminy składania ofert, tj. przed dniem 23 czerwca 2016r., godz. 11:00. 4. Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Filia Brudzew nr 11 8543 0000 2006 6000 7405 0004. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, z określeniem Zamawiającego i nazwy zadania którego dotyczy i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 9. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych - zadanie: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Krwony. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brudzew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach