Przetargi.pl
Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.

Gmina Śmigiel ogłasza przetarg

 • Adres: 64-030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5180003 , fax. 65 5189823
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śmigiel
  pl. Wojska Polskiego 6 6
  64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5180003, fax. 65 5189823
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smigiel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ. 2. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 lit d) u.p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę, co najmniej 50% osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegającego na przebudowie ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie. Zamawiający informuje jednocześnie, iż będzie oceniał ofertę wykonawcy - zgodnie z kryterium oceny oferty opisanym w pkt. 22 IDW za zaoferowanie wyższego niż minimalny, tj. 50% wskaźnika zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (pełen etat).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20.000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smigiel.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach