Przetargi.pl
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BYDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘBORKU PRZY ULICY ŁOKIETKA 13 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NA DOM DLA BEZDOMNYCH

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.lebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BYDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘBORKU PRZY ULICY ŁOKIETKA 13 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NA DOM DLA BEZDOMNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. Ogólna charakterystyka obiektu: 1) w chwili obecnej jest to obiekt użyteczności publicznej: administracyjno - biurowy z odrębną częścią stanowiącą noclegownię, po wykonaniu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w części administracyjno - biurowej zostanie wydzielonych 5 samodzielnych mieszkań w ramach projektu domu dla bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą. 2) Podstawowy zakres robót: A) ilość kondygnacji - 3 bez podpiwniczenia, parter: istniejąca noclegownia (nie objęta przebudową), wymiennik ciepła, jeden lokal mieszkalny, I piętro: 3 lokale mieszkalne, II piętro: jeden lokal mieszkalny. B) powierzchnia użytkowa projektowanego domu dla bezdomnych: 634,81m2 w tym powierzchnia mieszkalna: 525,74m2 C) zamówienie obejmuje przebudowę budynku w branżach: architektoniczono - budowlanej (m.in. zmiana układu pomieszczeń, prace ogólnobudowlane), sanitarnej (m.in. zmiana przebiegów instalacji wodno - kanalizacyjnej, C.O. i przyłączy w budynku, wentylacji i klimatyzacji) i elektrycznej (m. in. zmiana przebiegu instalacji elektrycznej, instalacja monitoringu, instalacja domofonowa, instalacja odgromowa) 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 2.1 dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych ENGINEER Artur Klejna - Załącznik nr 7 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Zmiany sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych, SWiOR, Przedmiary robót) 2.2 decyzją pozwolenia na budowę nr 81/13 z dnia 06.03.2013r. (Załącznik nr 8 do SIWZ), 2.3 zapisami niniejszej SIWZ 3. Zakres zamówienia obejmuje również: 3.1 ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających) 3.2 wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów) 3.3 organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media których koszt ponosi w trakcie realizacji zadania Wykonawca 3.4 usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją, 3.5 uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 3.6 przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 4. Ustalenia dodatkowe do robót budowlanych: 4.1 Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, jakościowych i estetycznych określonych w dokumentacji. 4.2 Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 5. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 7.2 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7.3 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 z dopiskiem: Zmiana sposobu użytkowania MOPS z przebudową na dom dla bezdomnych. 3.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 13.02.2014r. do godziny 0945, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony 3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy włączyć do oferty. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 5.1. wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 5.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zwróci wadium: 6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ustawy Pzp niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.lebork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach