Przetargi.pl
Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów Skarbu Państwa przy ul. Siennickiej 30/40 w Gdańsku

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 58 3458235
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Partyzantów 74 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 58 3458235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gznk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót rozbiórkowych obiektów Skarbu Państwa przy ul. Siennickiej 30/40 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych 13 obiektów Skarbu Państwa przy ul. Siennickiej 30/40 w Gdańsku, działki nr 27/5 i 27/4 obręb 91 o łącznej kubaturze ok. 20 tys. m3.
  2. Charakterystyka obiektów do rozbiórki:
  I. Obiekty w strefie ochrony konserwatorskiej (oznaczone literami A, B, C, D, E, F) - obiekty zabytkowe
  a) Obiekt A - budynek magazynowo - warsztatowy
  -kubatura budynku - 3 234 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 646,70 m2,
  -powierzchnia netto: przyziemie - 591,88 m2,
  -wysokość - 5,94 m
  b) Obiekt B - dawna stróżówka; budynek dla pracowników ochrony
  -kubatura budynku - 263,25 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 58,50 m2,
  -powierzchnia netto: przyziemie - 47,15 m2,
  -wysokość - 6,00 m
  c) Obiekt C - budynek magazynowo - warsztatowy
  -kubatura budynku - 7 078 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 1 487,00 m2,
  -powierzchnia netto: przyziemie - 1 410,32 m2,
  -wysokość - 5,68 m
  d) Obiekt D - budynek magazynowo - warsztatowy
  -kubatura budynku - 3 440 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 649,18 m2,
  -powierzchnia netto: przyziemie - 560 m2,
  -wysokość - 6,30 m
  e) Obiekt E - budynek biurowy
  -kubatura budynku - 1 354 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 173,64 m2,
  -powierzchnia netto - 298 m2,
  -wysokość - 7,49 m
  f) Obiekt F - dawna kotłownia
  -powierzchnia zabudowy - 151,15 m2,
  -powierzchnia całkowita - 127,07 m2,
  -powierzchnia netto: przyziemie - 111,84 m2
  -wysokość komina - 19 m
  II. Obiekty w strefie ochrony konserwatorskiej (oznaczone literami H, K, L, M) - obiekty współczesne.
  a) Obiekt H - budynek warsztatowo - biurowy
  -kubatura budynku - 176 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 44 m2,
  -wysokość - 4 m
  b) Obiekt K - dawna hala produkcyjno - warsztatowa z przybudówką (biura i magazyn)
  -kubatura budynku - 1 188 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 252 m2,
  -wysokość - 3 - 5 m
  c) Obiekt L - budynek warsztatowo - biurowy
  -kubatura budynku - 602 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 140 m2,
  -wysokość - 4,3 m
  d) Obiekt M - dawna trafostacja
  -kubatura budynku - 93 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 28 m2,
  -wysokość - 3,3 m
  III. Obiekty poza strefą ochrony konserwatorskiej (oznaczone literami N, J, G) - obiekty współczesne.
  a) Obiekt N - budynek warsztatowo - biurowy
  -kubatura budynku - 510 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 170 m2,
  -wysokość - 3 m
  b) Obiekt J - dawna trafostacja
  -kubatura budynku - 786 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 143 m2,
  -wysokość - 5,5 m
  c) Obiekt G - budynek warsztatowo - biurowy
  -kubatura budynku - 1 186 m3,
  -powierzchnia zabudowy - 350 m2,
  -wysokość - 4,7 i 2,5 m
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  3.1. Projekt wykonawczy - inwentaryzacja architektoniczna, orzeczenie o stanie technicznym, projekt rozbiórki budynków - Gdańsk, ul. Siennicka 30/40 - dz. 27,5 i 27/4, obręb 91 - załącznik nr 1 do siwz,
  3.2. Specyfikacje techniczne - Gdańsk, ul. Siennicka 30/40 - dz. 27,5 i 27/4, obręb 91 - załącznik nr 2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: OFERTA MUSI BYĆ ZABEZPIECZONA WADIUM W WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach