Przetargi.pl
Modernizacja trybun na stadionie Deyny

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5306006 , fax. 58 5306111
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 5306006, fax. 58 5306111
  REGON: 00052524000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja trybun na stadionie Deyny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych: 1. Demontaż siedzisk gornej trybuny sektora C i D 2. Prace rozbiórkowe górnej trybuny sektora C, od 16-18 cm warstwy betonu w przejściu i izolacji przeciwwodnej, 3. Prace rozbiórkowe górnej trybuny sektora D, ok 9 cm warstwy betonu w przejściu, izolacji termicznej ze styropianu gr 5 cm i izolacji przeciwwodnej, 4. Wywiezienie i utylizacja odpadów z rozbiórek, 5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej istniejącego stropu 2 warstwy papy termozgrzewalnej, 6. Wykonanie termoizolacji istniejącego stropu oraz mostka termicznego przy wieńcu z 5 cm styroduru XPS300, 7. Wykonanie wylewki ze spadkiem 1,5% betonowej z betonu C20-25 ze zbrojeniem rozproszonym o gr.min.7cm, 8. Prace wykończeniowe m.in. obróbki blacharskie itp. 9. Dostawa wraz z montażem trybun prefabrykowanych wraz z projektem z branży konstrukcyjnej. 10. Ponowny montaż siedzisk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie: 10000,00 zł zgodnie z pkt 7 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin zakończenia robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach