Przetargi.pl
Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa w Gdańsku (etap II)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3205100, fax. 058 3205105
  REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa w Gdańsku (etap II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację II etapu rewaloryzacji parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa w Gdańsku poprzez wykonanie następujących elementów zagospodarowania: Przebudowę ciągu pieszego oraz budowę drogi rowerowej (od al. Rzeczypospolitej do ul. J. Meissnera), Budowę wybranych elementów placu zabaw dla dzieci starszych wraz z dojściami, Przesadzenia 15 szt. drzew, 3 letni okres pielęgnacji zieleni w zakresie drzew oraz min. rocznego okresu pielęgnacji dla pozostałej zieleni. Realizacja inwestycji przewidziana jest na działkach ewidencyjnych nr 39/11, 81/8, 81/10, 294/15, 294/17 obręb 033 położonych w dzielnicy Zaspa w Gdańsku. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1) Ciąg pieszy i droga rowerowa: Przebudowę istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni bitumicznej i ziemnej na nawierzchnię utwardzoną za pomocą płytek chodnikowych betonowych o długości odcinka około 632 m. Szerokość ciągu łącznie z obrzeżami 4,0 m (szerokość ciągu dopasować do wymiarów zastosowanych płytek chodnikowych, stosować jedynie całe płytki - nie dopuszcza się cięcia płytek), Budowę drogi rowerowej równolegle do projektowanego ciągu pieszego o nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 0/6 koloru czerwonego o długości odcinka około 632 m i szerokości 2,8 m. Droga rowerowa i ciąg pieszy rozdzielone są opaską szerokości 20 cm. 2) W zakres wykonania placów zabaw i małej architektury wchodzą następujące elementy: - Urządzenie wielofunkcyjne do wspinaczki, balansowania i wielu innych ćwiczeń (ozn. A4) - 1 szt., - Dwie suwnice do ćwiczeń z miejscami przeznaczonymi na odpoczynek (ozn. A5) - 1 szt., - Ptasie gniazdo na sprężynach (ozn. A6) - 1 szt., - Huśtawka z siedziskiem dla niepełnosprawnych (ozn. A7) - 1 szt., - Urządzenie do wspinaczki i utrzymywania równowagi (ozn. A9) - 1 szt., - Huśtawka z ptasim gniazdem (ozn. A10) - 2 szt.; przy czym w miejsce drugiej huśtawki A10 należy uwzględnić montaż huśtawki metalowej 2 osób wg wzoru nr C2 projektu z różnymi siedziskami tj. prostym i kubełkowym dla małych dzieci, - Stalowa zjeżdżalnia z boczną drabinką (ozn. A11) - 1 szt.; przy czym należy przewidzieć: montaż zjeżdżalni z podwójnym ślizgiem (dwa tory), boczne elementy zjeżdżali należy wykonać z płyty HDPE, drabinka winna być wykonana z materiałów nie poślizgowych (Zamawiający nie dopuszcza wykonania drabinek wyłącznie z rurek, jak w projekcie), - Ławki parkowe z oparciem - 18 szt. (wg pisma ZDIZ znak: ZDIZ-PP-5314-1(8)-2016-JAK z dnia 24.03.2016 r. - załącznik nr 16 do SIWZ), - Stalowe kosze na śmieci - 17 szt. - wg załącznik nr 17 do SIWZ, - Stojaki rowerowe - 5 szt. - wg załącznika nr 18 do SIWZ, - Tablica informacyjna 1 szt. (wg załącznika nr 14 do SIZW), - Trampolina dla niepełnosprawnych z pochwytami (ozn. B3), - Słupki uliczne wg projektu. W przypadku wszystkich urządzeń i zabawek należy uwzględnić trwały montaż z zabezpieczeniem śrub przed rozkręceniem i kradzieżą. Zakres zamówienia nie obejmuje: budowy ogrodzenia placu zabaw oraz dostawy koszy na psie odchody z pojemnikami na torebki jednorazowe. 3) Przesadzenia drzew należy wykonać wg inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 19 do SIWZ. Nowe miejsca nasadzeń znajdują się na terenie parku. Należy przewidzieć odtworzenie trawników zniszczonych w trakcie prac związanych z przesadzeniem drzew. W harmonogramie robót należy uwzględnić fakt, że przesadzenia drzew mogą zostać wykonane wyłączenie w okresie późnojesiennym , nie wcześniej niż przed 15.10.2016 r. 4) Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ramach gwarancji robót 3 letniego okresu pielęgnacji zieleni w zakresie drzew oraz min. rocznego okresu pielęgnacji dla pozostałej zieleni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 16 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 t.j.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/141/2016/MK. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium - Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa w Gdańsku (etap II), nr referencyjny I/PN/141/2016/MK. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach