Przetargi.pl
Remont ogrodzenia terenu i rekultywację skarpy na terenie Wydziału Zarządzania i Ekonomii przy ul. Traugutta 79

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 348 60 20 , fax. +48 58 347 24 53
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 348 60 20, fax. +48 58 347 24 53
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia terenu i rekultywację skarpy na terenie Wydziału Zarządzania i Ekonomii przy ul. Traugutta 79
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rekultywacja skarpy, remontem (budową ogrodzenia,) oraz wykonaniem montażu ławek 1. Zakres prac do wykonania na skarpie a. Usunięcie zniszczonej geosiatki przestrzennej b. Ułożenie nowej siatki wraz z mocowaniem c. Usunięcie humusu d. Profilowanie skarpy z dostosowaniem do istniejących spadków e. Humusowanie skarpy f. Obsianie trawą g. Jednoroczna pielęgnacja w tym koszenie 2. Ogrodzenie a. Wykonanie fundamentu betonowego szer 20 cm gł 100 cm wraz z cokołem cokół wysokość +/- 20 cm b. Wstawienie słupków z profili zimnogiętych 60x40 mm ocynkowanych powlekanych w kolorze zielonym c. Montaż paneli ogrodzeniowych systemowych fi drutu 5 mm panel typu 3d wysokość paneli 2,0 m. szerokość paneli wg wybranego systemu 3. Ławki a. Montaż siedzisk na murku oporowym (szer kości 20 cm) drewna twardego (egzotycznego) olejowanego szerokość siedziska 40 cm długość siedziska 60 m b. Wyrównanie różnicy wysokości między murkiem a opaską z płytek chodnikowych poprzez zastosowanie wsporników stalowych ocynkowanych Zamawiający wymaga udzielenia minimum 48-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót). UWAGA: Załączony do specyfikacji przedmiar robót, który nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego. Projekt budowlany i projekty wykonawcze, które obejmują w całości treść projektu budowlanego, dają Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i umożliwiają złożenie kompletnej oferty. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktu. Oferent ma obowiązek zapoznać się w terenie z zakresem prac oraz wykonać pomiary
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Millennium, z dopiskiem: Remont ogrodzenia - WZiE PG - wadium 4. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) - 5) następuje poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu B PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem: Remont ogrodzenia WZiE PG - wadium. 5. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego) 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 3) kwotę 4) termin ważności 5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy, 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach