Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z przebudową wentylacji mechanicznej i montaż dachowej centrali wywiewnej na dachu budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 621 02 70 , fax. 58 620 72 43
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
  ul. Warszawska 67A 67A
  81-309 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 621 02 70, fax. 58 620 72 43
  REGON: 36099552100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.abk4-gdynia.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z przebudową wentylacji mechanicznej i montaż dachowej centrali wywiewnej na dachu budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wentylacji mechanicznej i montaż dachowej centrali wywiewnej na dachu budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni. 2. Roboty budowlane prowadzone będą w istniejącym parterowym budynku, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna - bar mleczny (działalność prowadzona w godzinach: od poniedziałku do piątku - 7:00 - 18:00, sobota: 7:00 - 16:00, niedziela: nieczynny). Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia obejmować będzie wykonanie robót z branży budowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. 3. Celem przeprowadzonych robót budowlanych należących do przedmiotu zamówienia jest rozwiązanie problemu uciążliwych zapachów występujących w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego lokalu gastronomicznego. Wentylacja pomieszczeń, w których wydzielane są zapachy związane z gastronomią, winna być wyłącznie mechaniczna i realizowana przez układ wentylacyjny. 4. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewnił prowadzenie robót budowlanych w sposób niezakłócający prowadzonej w budynku działalności gastronomicznej. Wykonawca winien zorganizować prace wynikające z przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający korzystanie z istniejącej infrastruktury i mediów. 5. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, oraz sanitarnymi, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej w obiekcie działalności gastronomicznej. 6. Roboty budowalne polegać będą na realizacji między innymi następujących prac: - konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną oraz jednostkę zewnętrzną, - montaż wyrzutni dachowej na dachu budynku mieszkalnego, - montaż kanały wentylacyjnego na elewacji budynku mieszkalnego wraz z jego obudową, - zabezpieczenie przejść przez strop przed przenikaniem wilgoci, - montaż czterech samozamykaczy w drzwiach wskazanych przez Zamawiającego, ciężar drzwi większy bądź równy 110 kg, - wymiana okna otwieralnego w pomieszczeniu kuchennym na witrynę nieotwieralną o współczynniku ciepła 0,9 W / (m K) 7. Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. określają przedmiot zamówienia, dają Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu umożliwiającą złożenie kompletnej oferty. 8. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót branży budowlanej. UWAGA: Przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawiera wzór umowy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji, aniżeli minimalny określony w niniejszym postępowaniu o czym stanowi rozdział niniejszej SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty w wymiarze 60 miesięcy, licząc od dnia ich końcowego odbioru. 11. Jeżeli w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, technologii, zapisy te rozumieć należy w myśl art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, iż jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości stworzyć opisu przedmiotu zamówienia poprzez inne dostatecznie dokładne i precyzyjne określenia. W takich przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji. 12. W celu wypełnienia swoich zobowiązań, Wykonawca winien zapewnić doświadczone oraz wykwalifikowane osoby, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji, zdolne są do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający w rozdziale VI. ust. 1 pkt. 3 wskazał wymagania minimalne stawiane na etapie oceny ofert względem osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie konieczność uzupełnienia grona specjalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi decyzjami i postanowieniami, które warunkują prawidłową realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 13. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót budowlanych, w celu rozeznania wszelkich uwarunkowań w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. W sprawie przeprowadzenia wizji, o której mowa w zdaniu powyżej, należy skontaktować się z pracownikiem Zamawiającego - Katarzyną Basałaj e-mail: katarzyna.b@abk4-gdynia.com.pl. 14. Podstawą prowadzenia prac jest projekt budowlany oraz decyzja o pozwoleniu na budowę nr RAAI.6740.79.2016.UB-55/97 z dnia 15.06.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.abk4gdynia. com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach