Przetargi.pl
Przebudowa budynku internatu sportowego ALBATROS w COS OPO we Władysławowie.

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6746314 , fax. 058 6746350
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie
  ul. Żeromskiego 52 52
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6746314, fax. 058 6746350
  REGON: 00032790700060
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku internatu sportowego ALBATROS w COS OPO we Władysławowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących pomieszczeń internatu sportowego Albatros zlokalizowanych na kondygnacjach I i II piętra w celu zwiększenia standardu pomieszczeń, ich walorów użytkowych oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektu przez jego dostosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Inwestycja swym zakresem będzie obejmować również przebudowę instalacji wewnętrznych w które jest wyposażony budynek. I. Opis zakres robót związany z przebudową pomieszczeń I i II piętra. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 1. demontaż istniejącej armatury sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej z wykuciem ościeżnic. 2. Demontaż wszelkich instalacji wod. kan., grzewczych, oraz kablowych wg projektów branżowych nie przewidzianych do dalszego użytkowania, 3. Wyburzenie ścian działowych, zaznaczonych na rysunkach projektu oraz przekucia projektowanych otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych 4. Skucie posadzek, aż do głównej płyty podkładu betonowego 5. Wyburzenie części ścian działowych, 6. Zeskrobanie powłok malarskich ze ścian i sufitów oraz okładzin ceramicznych II. Roboty budowlane i wykończeniowe: 1. Montaż stolarki okiennej aluminiowej w ścianach elewacyjnych budynku 2. Budowa ścianek wewnętrznych (częściowo murowane, częściowo płyta gipsowo kartonowa) 3. Wykonanie nadproży w miejscu nowych przekuć - otwory drzwiowe (belki stalowe, otynkowane) 4. W poziomie kondygnacji I piętra - sala konferencyjna, zaprojektowano wyburzenie ściany wewnętrznej gr. 25 cm, i montaż w jej miejscu belek stalowych konstrukcyjnych podtrzymujących podłogę wykonaną w miejscu różnicy poziomów. 5. Wykonanie wszystkich instalacji o których mowa wyżej 6. Montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej 7. Roboty wykończeniowe: tynki, okładziny ścienne i podłogowe, roboty malarskie. 8. Montaż mebli i elementów wykończenia wnętrz. Opis zakresu robót zlokalizowanych w kondygnacji parteru: Nie przewiduje się zmiany układu funkcjonalno użytkowego pomieszczeń na parterze. Zmiana nastąpi w obrębie klatek schodowych, poprzez montaż wewnętrznych ścianek działowych z drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej, wydzielającej klatkę schodową jako odrębną strefę pożarową. Drzwi zewnętrzne wejściowe zostaną wymienione na szersze o odporności ogniowej dostosowanej do obowiązujących przepisów. Przez część istniejących pomieszczeń zostaną poprowadzone piony kanalizacji sanitarnej, oraz instalacji wodnych, ciepłej i zimnej wody, grzewczej, hydrantowej. III. Zakres robot z tym związany obejmuje: - wykucie otworów w stropach sufitowych i podłogowych kondygnacji - montaż rur instalacyjnych poszczególnych systemów. - odizolowanie zamontowanych materiałem rur i ich zabudowa. IV. Opis zakresu robót zlokalizowanych w kondygnacji piwnicy: W piwnicy nie przewiduje się zmiany funkcji. Pod stropem piwnicy przewiduje się połączenie pionów instalacji kanalizacji sanitarnej do pionów istniejących za pomocą leżaków instalacyjnych. V. Opis zakresu robót zlokalizowanych w strefie dachu: 1. Montaż konstrukcyjnych belek stalowych po obwodzie otworu oddymiającego. 2. Wykonanie zbrojonej wylewki i ścian (murowanych gr. 25 cm) kanału dymowego w przestrzeni wentylowanej stropodachu. 3. Wykucie otworów w stropie i dachu nad ostatnią kondygnacją 4. Montaż klap dymowych 5. Wykonanie otworów w stropie i dachu nad ostatnią kondygnacją do wyprowadzenia przewodów odpowietrzających kanalizacji sanitarnej oraz wylotowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach wskazanych poniżej w pkt. 4 ppkt. 2,3,4,5 należy załączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego Numer konta 78 1130 1017 0020 1470 8620 0018 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 8. WAŻNE: W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa tj. płatna na pierwsze żądanie zamawiającego. Z dokumentu tego musi wynikać, że we wszystkich sytuacjach wskazanych w pkt. 11.5. i 11.6. gwarant zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń beneficjenta (zamawiającego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cos.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach