Przetargi.pl
dostawa nowej aparatury medycznej i laboratoryjnej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., znak sprawy

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 64 60 264 , fax. 0-55 64 60 235
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Armii Krajowej 105/106
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 0-55 64 60 264, fax. 0-55 64 60 235
  REGON: 22041530500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa nowej aparatury medycznej i laboratoryjnej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., znak sprawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej aparatury medycznej i laboratoryjnej na potrzebyPowiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wraz z przeszkoleniem personelu, w podziale na następujące pakiety: Pakiet nr 1: Respirator stacjonarny do długotrwałej wentylacji pacjentów. Pakiet nr 2: Cieplarka laboratoryjna. Pakiet nr 3: Dermaton akumulatorowy z osprzętem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. parametry techniczne zamawianego sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami w nim zawartymi. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także musi posiadać niezbędne dokumenty i certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w podmiotach leczniczych podczas udzielania świadczeń medycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 63 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcz.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach