Przetargi.pl
Usługa leasingu finansowego sprzętu medycznego w postaci zestawu laparoskopowego i narzędzi - ZP21/2016

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Wybickiego 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8570902 , fax. 59 8570901
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.
  ul. Wybickiego 30 30
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 59 8570902, fax. 59 8570901
  REGON: 22200769700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa leasingu finansowego sprzętu medycznego w postaci zestawu laparoskopowego i narzędzi - ZP21/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu finansowego fabrycznie nowego sprzętu medycznego w postaci zestawu urządzeń i narzędzi laparoskopowych dla Szpitala Miejskiego w Miastku, dostawa, montaż, uruchomienie przedmiotowego sprzętu medycznego oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4350,00 PLN brutto

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmiastko.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach